artykuł nr 1

Uchwała nr 110/XIV/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.03.2012

Uchwała Nr 110/XIV/2012
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 12.03.2012r

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Na podstawie art. 18 ust. 2 i pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje

§1. Zaciągnąć w 2012 kredyt długoterminowy w wysokości 4 343 797,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Kłomnice oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§2. Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia umowy kredytu o któreym mowa
w § 1, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w trybie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.

§3. Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu jest weksel in blanco wystawiony przez Gminę Kłomnice.

§4. Kredyt zostanie spłacony z dochodów własnych gminy.

§5. Spłata kredytu nastąpi w latach 2013-2021.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.