artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.08.2012r.

 

Kłomnice, dnia 30.08.2012r.


 


 

GKIO-OŚ.6220.13.2012


 


 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 30.08.2012r.


 


 

Działając na podstawie art. 49 i 61 § 4 k.p.a. oraz art. 74 ust. 3 w związku z art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), oraz § 3 ust. 1 pkt. 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r z późn. zm.).


 

Zawiadamiam


 

że w dniu 28.08.2012 na wniosek Pana Sebastiana Myśliwiec, Prezesa Zarządu HEATOM Sp. z o.o., ul. Tatrzańska 1, 42-280 Częstochowa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie alpakarnii (hodowla alpak) oraz towarzyszącej infrastruktury, działka nr ewid. 9546, położonej w obrębie Rzerzęczyce.


 

Z dokumentacją złożoną do wniosku można się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój nr 205,w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od 8:00 do 16:00, oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.