artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13 sierpnia 2012r

 

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

 

Z DN. 13 sierpnia 2012rDziałając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003r (Dz.U. z dn. 10 maja 2003r)


 

zawiadamiam


 

że na wniosek Pana Wiesława Borala, właściciela firmy ZUHP „ELEKTROMAT-BIS”, Bartkowice, ul. Wąska 17, zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrznej i przyłącza dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 2543 w obrębie Skrzydlów, przy ul. Łąkowej 3. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr ewid. 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, położonych w obrębie Skrzydlów.

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych , że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice p. 210 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.