artykuł nr 1

Obwieszzcenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 01.06.2012r.

 

Kłomnice, dnia 01.06.2012r.

GKIO-OŚ.6220.7.2012

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 01.06.2012r.


 

Działając na podstawie art. 49 i 61 § 4 kpa oraz art. 74 ust. 3 oraz art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 (Dz.U. Nr 199 poz 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz 1397 z 2010r z późn. zm.).


 

Zawiadamiam


 

że w dniu 01.06.2012r. zostało wydane postanowienie znak GKIO-OŚ.6220.7.2012 zwalniające inwestora tj. Gminę Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej ulicy Leśnej, do realizacji na działce nr ewid. 303, obręb Bartkowice oraz do realizacji na działce nr ewid. 325, obręb Pacierzów.


 

zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Na ww. postanowienie nie służy stronie zażalenie. Zgodnie z art. 142 kpa postanowienie na które nie służy zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.


 

Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.