artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 151/2011 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2011r.

Zarządzenie Nr 151/2011
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie: upoważnienia Pani Katarzyny Gała p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

  Na podstawie art.178 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.Nr 149,poz.887)

zarządzam co następuje:

§ 1.Upoważnić Panią Katarzynę Gała p.o Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012r.