artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 144/2011 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 20.12.2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 144/2011
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 20.12.2011r

w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego w budynku położonym w miejscowości Garnek ul. Główna 5d.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice
Nr 154/XXVII/04 z dnia 10.08.2004r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy

Zarządzam co, następuje:

§ 1.  Przedłużyć na okres 3 lat umowę najmu lokalu socjalnego na rzecz Leszka i Zofii małż. Sobala znajdującego się w budynku w miejscowości Garnek ul. Główna 5d oznaczony jako lokal nr 3 o pow. użytkowej 42,1m2 znajdujący się od strony południowej budynku (składający się z kuchni, pokoju i sieni). Budynek stanowi własność Gminy Kłomnice i położony jest na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 118/22 o pow.0,1479 ha, k.m.1, księga wieczysta CZ1C/00120512/1.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.