artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 134/2011 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15.11.2011r.

Zarządzenie Nr 134/2011
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 15.11.2011r

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2011r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 15/IV/2011 z dnia 07.02.2011r. oraz na podstawie art.249 ust.1 pkt.2, ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z póź.zmian.) jak również z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice nr 133/2011 z dnia 15.11.2011 r. w sprawie zmian w budżecie zarządza się, co następuje:

§ 1. 1) Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2011 rok przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2011 rok przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załączniki:
Załącznik nr 1135 KB