artykuł nr 1

Uchwała nr 96/XII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2011

UCHWAŁA NR 96/XII/2011
RADY GMINY KŁOMNICE
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: Budżetu Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.42,51,57,58 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art 89 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art. 219, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art 236 art. 237, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art.121 ust. 4,5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzając ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241).

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 36 755 367,00 zł , z tego:
a) bieżące w kwocie 34 524 899,00 zł,
b) majątkowe w kwocie 2 230 468,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 38 940 338,00 zł z tego:
a) bieżące w kwocie 33 494 126,00 zł,
b) majątkowe w kwocie 5 446 212,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 2 184 971,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów kwota 1 884 971,00
b) wolnych środków kwota 300 000,00

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 717 595,00 zł.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 532 624,00 zł.

§ 6. Załącznik nr 3 zawiera plan przychodów i rozchodów budżetu gminy.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań :
a) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3 000 000,00 zł ,
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości spłaty,
c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 500 000,00 zł.

§ 8. Gmina nie udzielała w latach poprzednich gwarancji i poręczeń.
§ 9. Gmina w 2012 roku będzie realizowała wydatki budżetowe w ramach Funduszu Sołeckiego. Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej. Kwota planowana do wydatkowania w ramach tego funduszu to 353 056,00 zł.

§ 10. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1. Zaciągania zobowiązań:
a) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym,
b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE do kwoty 3 000 000,00 zł.
2. Spłaty zobowiązań gminy.
3. Udzielenia poręczeń w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł.
4. Zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 2 500 000,00 zł.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
7. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 12. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane przez jednostki organizacyjne gminy mogą być przeznaczone na ponowne realizowanie wydatków.

§ 13. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 311 000,00 zł .
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 79 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. 1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 3 447 010,00 zł.
2. Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to 27 800,00 zł.
3. Kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi 503 061,00 zł.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 1 700,00 zł. Plan dochodów oraz wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 180 000,00 zł.

§ 16. Uzasadnienie do budżetu gminy na 2012 rok zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 17. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującąod 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.