artykuł nr 1

PROTOKÓŁ Nr III/2010

 

PROTOKÓŁ Nr III/2010

 z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 29.12.2010r

W sesji wzięło udział 14 radnych /1 radny nieobecny/.

III sesję Rady Gminy Kłomnice otworzył jej Przewodniczący, powitał wszystkich przybyłych radnych, Wójta Gminy wraz z pracownikami Urzędu Gminy, p.Annę Operacz –Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów i wszystkich tych, którzy chcieli uczestniczyć w obradach stwierdzając jej prawomocność.

Następnie zgodnie z Postanowieniem Nr 2/2010 odczytał proponowany porządek obrad zwracając się z zapytaniem, czy są uwagi lub inne propozycje ?

Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 7e/ przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 listopada 2010 r Nr 300/XLI/2010 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie odczytanego porządku obrad wraz z poprawką wniesioną przez Wójta Gminy:

- za przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

Porządek obrad III sesji Rady Gminy przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie III sesji Rady Gminy i powitanie.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.Przyjęcie interpelacji i zapytań.

7.Podjęcie uchwał w sprawie:

a/użyczenia na czas oznaczony pomieszczeń w budynku w msc. Zawada na rzecz Klubu Sportowego „WARTA” w Zawadzie,

b/użyczenia na czas oznaczony lokalu w budynku w msc. Zawada na rzecz ZMW w Zawadzie,

c/przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ofiar przemocy w rodzinie,

d/przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Gminy Kłomnice na lata 2007-2013,

e/zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 listopada 2010 roku Nr 300/XLI/2010 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

8.Korekta budżetu gminy na 2010 rok – podjęcie uchwały.

9.Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kłomnice- podjęcie uchwały.

10.Przyjęcie propozycji Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

11.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

12.Komunikaty, wolne wnioski.

13.Zamknięcie obrad sesji.

ad.pkt.4

----------

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z ostatnich dwóch sesji były wyłożone w biurze Rady i przed sesją. Każdy kto chciał mógł się z nimi zapoznać i wnieść ewentualnie swoje uwagi. Ponadto po przyjęciu przez Radę są one zamieszczane w BIP Urzędu Gminy i zaproponował, by przyjąć je bez odczytywania.

- za przyjęciem protokołów bez odczytywania – głosowali wszyscy radni.

ad.pkt.5

----------

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1/Bruś Witold

2/Juszczyk Piotr

3/Gala Grzegorz

Przewodniczący Rady udzielił głosu p.Dyrektor Annie Operacz, która przybyła na sesję by wręczyć nagrodę specjalną p. Krzysztofowi Wójcikowi za działalność kulturalną.

Pani Dyrektor poinformowała obecnych, że ma ogromną satysfakcję wręczyć p. Krzysztofowi Wójcikowi, którego pasją jest historia i kultura lokalna /głównie dzieje rodziny Reszków/ nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odczytując treść przyznanej nagrody. P.Dyrektor złożyła laureatowi życzenia i gratulacje.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy, wręczył p. Wójcikowi kwiaty, złożył również gratulacje i życzył kontynuowania takiej działalności kulturalnej.

Kolejno głos zabrał p. Krzysztof Wójcik nie ukrywając, że jest wzruszony tą uroczystością i nagrodą. Podziękował Radzie Gminy i ludziom, którzy chcieli z nim współpracować, bo dzięki nim są takie osiągnięcia.

P.Dyrektor Anna Operacz przed opuszczeniem sali złożyła wszystkim życzenia noworoczne.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował i p. Dyrektor i p. Wójcikowi za przybycie życząc w Nowym Roku również wszystkiego najlepszego, po czym przystąpił do realizacji kolejnego punktu sesji.

ad.pkt.6

----------

Zgłoszono interpelacje j.n.:

1/Radny Gala Grzegorz – zwrócił się do Wójta Gminy o informację dotyczącą poniesionych kosztów z tytułu powodzi, jaka miała miejsce w naszej gminie w 2010 roku i jakie podjęto działania, by w przyszłości zminimalizować te koszty.

2/Radny Ligocki Marek – złożył interpelację na piśmie – jak w załączeniu.

ad.pkt.7a/

-----------

Juszczyk P.- odczytał projekt uchwały Nr 8/III/2010 w sprawie: użyczenia na czas oznaczony pomieszczeń w budynku w msc. Zawada na rzecz Klubu Sportowego „WARTA” w Zawadzie – do projektu uwag nie było.

Przewodniczący nadmienił, że projekt tej uchwały był omówiony na posiedzeniu komisji.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.7b/

------------

Juszczyk P.- odczytał projekt uchwały Nr 9/III/2010 w sprawie: użyczenia na czas oznaczony lokalu w budynku w msc. Zawada na rzecz ZMW w Zawadzie – do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Wójt poinformował, że ZMW w Zawadzie jest jedyną organizacją na terenie gminy. Członkowie tej organizacji sami wyremontowali sobie lokal, gmina zakupiła tylko materiały.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.7c/

------------

Juszczyk P.- odczytał projekt uchwały Nr 10/III/2010 w sprawie: przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ofiar przemocy w rodzinie.

Wójt zgłosił autopoprawkę do w/w zapisu i dodania wyrazu. ...i „ochrony” ofiar przemocy w rodzinie.

Przewodniczący nadmienił, że uchwała ta była omawiana na komisjach i poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z poprawką redakcyjną zgłoszona przez Wójta-

- za przyjęciem w/w uchwały wraz z poprawką – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.7d/

------------

Juszczyk P.- odczytał projekt uchwały Nr 11/III/2010 w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Gminy Kłomnice na lata 2007-2013 /do projektu uwag nie było/.

Przewodniczący nadmienił, że projekt tej uchwały był również omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji i taki program jest konieczny przy składaniu wniosków o dotacje.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie / jak w załączeniu/.

ad.pkt.7e/

------------

Juszczyk P.- odczytał projekt uchwały Nr 12/III/2010 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice z dnia 10listopada 2010roku Nr 300/XLI/2010 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Wójt poinformował, że po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w ustawie wprowadzono zmianę zapisu w tym punkcie i dlatego konieczna jest zmiana, ze stawką tą samą, którą podjęła poprzednia Rada Gminy.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.8

----------

Gala G.- odczytał projekt uchwały Nr 13/III/2010 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2010 r- uwag do projektu nie było.

Propozycje zmian zgodnie z załącznikami do uchwały Nr 1 i 2 omówił Wójt.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały.

- za przyjęciem głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.9

----------

Bruś W.- odczytał projekt uchwały Nr 14/III/2010 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłomnice.

Przewodniczący poinformował, że w związku z nową kadencją Wójt musi mieć ustalone wynagrodzenie. Ta propozycja wynagrodzenia była omówiona na komisjach. Podstawowe składniki pozostają bez mian, jest podniesiony tylko dodatek specjalny o 5% co stanowi kwotę 390,-zł brutto.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 13 radnych,

- przeciwnych – nie było,

- wstrzymał się od głosu – 1 radny.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta – jak w załączeniu.

ad.pkt.10

-----------

W związku z nieobecnością na sesji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej propozycję Planu Pracy tej Komisji na 2011 rok odczytała jej członkini p.Sioła Stanisława.

Po odczytaniu Przewodniczący zwrócił się do radnych, czy są uwagi lub inne propozycje ?

Radny Wiśniewski stwierdził, że plan pracy jest bardzo dobrze opracowany ale wniósł, by w zaplanowanej kontroli w miesiącu kwietniu dodać: Kontrola rozliczenia dotacji „ otrzymanych z budżetu gminy” przez kluby sportowe. ....

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok ze zgłoszoną poprawką redakcyjną:

- za przyjęciem w/w planu – głosowali wszyscy radni.

ad.pkt.11

-----------

Wójt odpowiedział radnemu Gala Grzegorzowi, że wszystkie koszty związane z powodzią zostały policzone i taką informację otrzymają wszyscy radni. Będą to koszty, jaka pomoc została udzielona mieszkańcom dotkniętym powodzią.

Jeśli chodzi o zbiornik wodny w Kłomnicach, to wiem że jest zabagniony, ale wtedy kiedy składałem 2 wnioski- jeden na rewitalizację parku w Garnku a drugi dotyczył właśnie tego zbiornika, to musiałem wybrać jeden i wybrałem Garnek. Całe nieszczęście tkwi w tym, że znajduję się on przy targowisku, bo pływa w nim wszystko. Może uda się przenieść to targowisko i wtedy cały ten teren będzie można zagospodarować pod kątem rekreacyjnym.

Wójt dodał, że odpowiedzi na interpelacje będą na piśmie.

Działalność międzysesyjna to m.in.

- prace związane z kończącym się rokiem budżetowym a głównie przeprawa z firmą wykonawczą Orlika w Rzerzęczycach, bo została zerwana umowa i trzeba robić wszystko by nie stracić dotacji. Ta firma wygrała 10 Orlików, są zajęcia komornicze, zatrzymaliśmy prace i będzie oddzielny przetarg na dokończenie tych prac. Wszystko wskazuje na to, że ta firma zniknie, bo 15 września był termin oddania boisk.

Trwają prace nad projektem budżetu na 2011 rok. Termin przyjęcia budżetu mija z końcem stycznia. W styczniu będziemy nad nim pracować.

Na wspólnym posiedzeniu komisji byli obecni Wójt i Komendant Straży w Mykanowie, którzy zwrócili się do nas z propozycją przystąpienia do utworzenia Międzygminnej Straży celem poprawienia bezpieczeństwa drogowego i porządku publicznego. Miała być na dzisiejszej sesji podjęta uchwała, ale musi być najpierw opracowane szczegółowo Porozumienie. Radni są zdania, by taka straż powstała.

ad.pkt.12

------------

Wójt poinformował, że jak co roku na placu targowym będzie zorganizowane noworoczne spotkanie z pokazem fajerwerków. Będą przygotowane dwa ogniska i zaprosił wszystkich do udziału w powitaniu Nowego Roku.

Radny Witkowic p.Nalewajka poruszył temat dotyczący – komu należy zgłaszać nie świecące lampy na słupach ulicznych.

Wójt poinformował, że można do Urzędu Gminy.

Radny Ligocki poinformował, że on zgłaszał taki problem dwa miesiące temu i jest bez efektu, bo podobno nie ma żarówek.

Dotyczyło to lamp koło wiaduktu i przy posesji p. Smolarczyka w Kłomnicach.

Przewodniczący nadmienił, że musi to być uzgadniane z Zakładem Energetycznym.

Następnie Przewodniczący podniósł temat wniosku radnych z ostatniego posiedzenia a dotyczył on podniesienia diety dla sołtysów o 50,- zł. Zwrócił się z zapytaniem do sołtysów, czy ta podwyżka ma obowiązywać po wyborach, które będą na początku nowego roku czy przed ?

Wójt dodał do tego, że propozycja była również by sołtysi otrzymywali dietę ryczałtowo, ale na ten temat musi wypowiedzieć się radca prawny.

Przewodniczący przegłosował propozycję zwiększenia diety o 50,-zł przed wyborami.

Wszyscy obecni sołtysi głosowali za zwiększeniem diety przed nowymi wyborami sołtysów.

Na koniec Wójt oraz Przewodniczący Rady złożyli wszystkim życzenia noworoczne.

Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący zamknął III sesję Rady Gminy Kłomnice.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

  mgr inż. Jarosław Łapeta

 

Protokołowała: J. Bieda