artykuł nr 1

PROTOKÓŁ Nr II/2010

 

P R O T O K Ó Ł Nr II/2010

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r

 

Sesji przewodniczył p. Łapeta Jarosław – Przewodniczący Rady Gminy.

 

W sesji udział wzięli wszyscy radni / 15 osób/.

 

II sesję Rady Gminy otworzył jej Przewodniczący, powitał wszystkich obecnych na sali, radnych, Wójta Gminy wraz z pracownikami Urzędu, dyrektorów jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz pozostałych mieszkańców Gminy stwierdzając, że sesja jest prawomocna, ponieważ biorą w niej udział wszyscy radni.

Następnie zgodnie z Postanowieniem Nr 1/2010 Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad j.n.:

1.Otwarcie II sesji Rady Gminy i powitanie.

2.Stwierdzenie prawomocności sesji.

3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Kłomnice.

5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.Korekta budżetu gminy na 2010 rok – podjęcie uchwały.

7.Zamknięcie obrad sesji.

Innych propozycji do porządku nie wniesiono. Rada przyjęła w/w porządek obrad jednogłośnie.

ad.pkt.4

----------

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej p. Wanda Kusztal poinformowała, że w I turze wyborów Wójtem Gminy Kłomnice został wybrany p. Adama Zając uzyskując 3.233 głosy co stanowi 57,07% głosów.

Następnie odczytała i wręczyła nowo wybranemu Wójtowi zaświadczenie stwierdzające, że został on wybrany Wójtem Gminy Kłomnice w dniu 21 listopada 2010 roku gratulując mu i życząc satysfakcji z pełnienia tej funkcji, zrealizowania swoich planów i zamierzeń w nowej kadencji dla dobra mieszkańców tej gminy, po czym poprosiła wszystkich o powstanie a Wójta o złożenie ślubowania.

Objęcie przez nowo wybranego Wójta obowiązków następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania, co uczynił p.Adam Zając wypowiadając słowa:

„ Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy – tak mi dopomóż Bóg”.

Obecni na sali przyjęli w/w ślubowanie oklaskami. Przewodniczący Rady Gminy w imieniu Rady złożył Wójtowi gratulacje i życzenia wyrażając nadzieję, że współpraca będzie się układała dobrze.

Wójt podziękował wszystkim a szczególnie tym, którzy głosowali na jego osobę, za zaufanie jakim go obdarzyli. Tak jak w poprzedniej kadencji zadeklarował swoją chęć do współpracy z Radą i kontynuację działań rozpoczętych w poprzedniej kadencji. Nadmienił, że będzie to jego ostatnia kadencja i podkreślił że dołoży wszelkich starań, by wspólnie z Radą przyczynić się do dalszego rozwoju naszej gminy.

ad.pkt.5

----------

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

 

1/Bruś Witold

2/Ciastek Janusz

3/Juszczyk Piotr.

ad.pkt.6

----------

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały Nr 7/II/2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok / do projektu uwag nie było/.

Wójt poinformował, że korekta budżetu gminy związana jest z przekazaniem środków finansowych z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury na remont OSP w Chorzenicach, ponieważ tylko GOK mógł wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie tego zadania. Chodzi tu o kwotę 30tys.zł.,które GOK zapłacił a zwrot będzie dopiero w 2011 roku. Druga zmiana dotyczy zawartego Porozumienia z Gminą Gidle w sprawie zakończenia wspólnego zadania t.j. przebudowy drogi Kajetanowice-Garnek i koniecznością przekazania 54.130,-zł.

Radny Ligocki zwrócił się z zapytaniem, skąd weźmiemy pieniądze do tych zmian?

Skarbnik poinformowała, że oszczędności są w dwóch zadaniach. W 2010 roku zakładaliśmy kredyt, ale nie wykorzystamy go, bo nie było takiej potrzeby /na planowany deficyt/.

Drugie oszczędności związane są z planowanymi środkami na odsetki kredytu z zadania drogowego Zberezka-Pacierzów .

Więcej pytań nie było.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 14 radnych,

- przeciwnych – nie było,

- wstrzymał się od głosu – 1 radny.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ponieważ nie było więcej spraw, Przewodniczący zamknął obrady II sesji Rady Gminy.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

 

 

 

 Protokołowała: Przewodniczący

 Rady Gminy Kłomnice

 

/-/ J.Bieda mgr inż.Jarosław Łapeta