artykuł nr 1

PROTOKÓŁ Nr I/2010 (Rada Gminy kadencji 2010-2014)

 

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010

 

z pierwszej sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym pierwszą sesję Rady Gminy zwołał Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji p. Jarosław Łapeta, a otworzyła sesję i prowadziła do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Gminy najstarsza wiekiem z nowo wybranych radnych p. Sioła Stanisława.

P. Sioła otworzyła posiedzenie I sesji Rady Gminy stwierdzając jej prawomocność, ponieważ byli obecni wszyscy radni /15 osób/. Następnie powitała wszystkich nowo wybranych radnych, Wójta, Z-cę Wójta Gminy, Skarbnika, Sekretarza Gminy, sołtysów i wszystkich przybyłych mieszkańców gminy.

Zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu pierwszej sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej p. Wanda Kusztal odczytała sprawozdanie z przebiegu wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku oraz na Wójta Gminy Kłomnice w dniu 21 listopada 2010 roku – jak w załączeniu, nadmieniając, że Wójt Gminy został wybrany w I turze.

Kończąc sprawozdanie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej złożyła gratulacje nowo wybranym radnym życząc im wiele satysfakcji z pełnienia tej funkcji i współpracy dla dobra rozwoju naszej gminy. Następnie po odczytaniu treści zaświadczenia stwierdzającego, że dane osoby są radnymi p. Kusztal wyczytywała kolejno nowo wybranych radnych i wręczała im w/w zaświadczenia.

Prowadząca obrady p. Sioła podziękowała p. Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej za sprawozdanie i wręczenie zaświadczeń, po czym przeszła do kolejnego ważnego punktu posiedzenia t.j. złożenia ślubowania przez radnych prosząc wszystkich o powstanie.

P. Sioła odczytała rotę ślubowania j.n.:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców „ i wyczytując kolejno radnych z nazwiska i imienia prosiła o wypowiadanie słowa „ ślubuję „ z możliwością dodania zdania „tak mi dopomóż Bóg”.

Wywoływani kolejno radni wypowiadali zdanie: „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Prowadząca obrady podziękowała wszystkim radnym, złożyła gratulacje i stwierdziła, że radni po złożeniu ślubowania objęli mandat radnego Rady Gminy Kłomnice. Prowadząca obrady odczytała dalszy porządek sesji j.n.

5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

7.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice:

a/omówienie sposobu głosowania na przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczących stałych komisji Rady Gminy,

b/zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, c/prezentacja kandydatów,

d/przeprowadzenie głosowania tajnego,

e/podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

8.Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora i uchwalenie dalszego porządku obrad.

Rada w/w dalszy porządek obrad przyjęła jednogłośnie.

ad.pkt.5

----------

Rada powołała jednogłośnie Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1/ Bruś Witold,

2/Ciastek Janusz

3/Juszczyk Piotr.

ad.pkt.6

-----------

Następnie Rada jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną w składzie:

1/Dumin Tadeusz

2/Matuszczak Stanisław

3/Wilk Andrzej.

ad.pkt.7

---------

Radny Nalewajka Andrzej zgłosił kandydata na Przewodniczącego Rady Gminy p. Jarosława Łapeta.

Innych kandydatów na w/w funkcję nie zgłoszono.

P. Jarosław Łapeta pełnił obowiązki Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice poprzedniej kadencji /2006-2010/.

P.Sekretarz omówiła zasady i sposób głosowania na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz na przewodniczących stałych komisji Rady Gminy. Poinformowała, że wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego odbywa się większością głosów w głosowaniu tajnym, natomiast przewodniczących stałych komisji jak i ich składy osobowe Rada Gminy powołuje w głosowaniu jawnym.

Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała radnym kartki do głosowania. Na sali obok komisji przygotowany był stół i urna do wrzucania kartek. Komisja Skrutacyjna wyczytywała z listy obecności radnych, którzy wypełniali swoje kartki i wrzucali do urny.

Po zakończeniu głosowania p. Sioła poprosiła Komisję Skrutacyjną o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania.

Komisja Skrutacyjna odczytała Protokół z wyborów Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zgodnie, z którym Przewodniczącym Rady Gminy Kłomnice został wybrany p. Jarosław Łapeta /protokół w załączeniu/.

Juszczyk P. – odczytał projekt uchwały Nr 1/I/2010 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy /do projektu uwag nie było/.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni /uchwała w załączeniu/.

Prowadząca posiedzenie p.Sioła stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, pogratulowała nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy i przekazała dalsze prowadzenie sesji.

p.Łapeta podziękował radnym za wybór i zaufanie nadmieniając, że będzie przewodniczącym drugą kadencję, po czym zaproponował przyjęcie dalszego porządku obrad j.n.:

1.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kłomnice:

a/zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,

b/prezentacja kandydatów,

c/przeprowadzenie głosowania /tajnego/,

d/podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

2.Podjęcie uchwał w sprawie:

a/wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

b/powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej,

c/wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy,

d/składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

3.Wolne wnioski i komunikaty.

4.Zamknięcie obrad sesji.

Do zaproponowanego dalszego porządku obrad I sesji uwag nie wniesiono.

Nastąpiło głosowanie nad jego przyjęciem:

-za przyjęciem w/w porządku obrad głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że dalszy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przeszedł do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy proponując kandydaturę p. Ciastka Janusza.

Więcej kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący przegłosował zamknięcie listy kandydatów:

- za zamknięciem – głosowali wszyscy radni.

P.Ciastek podziękował za zgłoszenie go na Z-cę Przewodniczącego informując, że pełnił taką funkcję 8 lat temu w Radzie, zapewniając że będzie godnie zastępował Przewodniczącego jeśli będzie taka konieczność oraz że będzie służył pomocą i będzie doradcą.

Komisja Skrutacyjna rozdała kartki do głosowania i tak jak poprzednio wyczytywani radni z listy obecności podchodzili kolejno i po wypełnieniu kartek wrzucali je do urny.

Po zakończeniu głosowania prowadzący obrady poprosił Komisję o odczytanie Protokołu z głosowania.

Komisja Skrutacyjna odczytała protokół z wyboru Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy, zgodnie z którym został nim wybrany p.Ciastek Janusz- protokół w załączeniu.

p.Ciastek podziękował radnym za zaufanie.

Przewodniczący Rady pogratulował wyboru.

Juszczyk P.- odczytał projekt uchwały Nr 2/I/2010 w sprawie: wyboru Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy.

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.2a/

------------

Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radny Dumin zgłosił kandydaturę p. Milczarka Wojciecha, który wyraził zgodę.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady przegłosował zamknięcie listy kandydatów:

-za zamknięciem – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wybór na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Milczarka Wojciecha:

- za przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

Juszczyk P.- odczytał projekt uchwały Nr 3/I/2010 w sprawie: wybory Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:

- za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni – uchwała w załączeniu.

ad.pkt.2b/

------------

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej j.n.:

1/Nalewajka Andrzej – wyraził zgodę, za tą kandydaturą głosowali wszyscy radni,

2/Gala Grzegorz – wyraził zgodę, za tą kandydaturą głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu,

3/Ciastek Janusz- wyraził zgodę.

Radny Wiśniewski zgłosił wniosek formalny, by skonsultować z radcą prawnym, czy Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy może być członkiem Komisji Rewizyjnej, według niego nie może być.

 Po wykonaniu telefonu do radcy prawnego okazało się, że Z-ca Przewodniczącego Rady nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej i ta kandydatura została wycofana.

3/Sioła Stanisława- wyraziła zgodę, za w/w kandydaturą głosowali wszyscy radni.

4/Ligocki Marek – wyraził zgodę, za tym kandydatem do Komisji Rewizyjnej głosowało 4 radnych.

Przewodniczący Rady stwierdził, że ten radny nie został przyjęty na członka Komisji Rewizyjnej.

5/ Zgłoszono p.Dumina Tadeusza, który wyraził zgodę.

Jednocześnie Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o uzupełnienie składu Komisji Skrutacyjnej o p.Gala Grzegorza.

Za tym, by radny Dumin był członkiem Komisji Rewizyjnej – głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Następnie Komisja Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały Nr 4/I/2010 w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej /do projektu uwag nie zgłoszono/

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.2c/

------------

P.Łapeta przypomniał, że zgodnie ze statutem gminy są cztery stałe komisje Rady, w tym Rewizyjna, której skład został już wybrany i zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na przewodniczących pozostałych komisji.

Na przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji Gminy zgłoszono p.Politański Sylwester, który wyraził zgodę nim być.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w kandydatury – głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej zgłoszono p.Bruś Witolda, który wyraził zgodę.

-za w/w kandydaturą głosowali wszyscy radni.

Na przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej zgłoszono dwóch kandydatów: p. Juszczyk Piotr, który wyraził zgodę i p. Wiśniewskiego Leszka, który również wyraził zgodę.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem kandydatury p. Juszczyk Piotra:

- za – głosowało 11 radnych, 4 wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący stwierdził, że przewodniczącym Komisji Oświaty został p.Juszczyk Piotr.

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały Nr 5/I/2010 w sprawie: wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy /do projektu uchwały uwag nie było/.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.2d/

-------------

Przewodniczący Rady poinformował, że przewodniczących tych trzech komisji powołuje Rada, a na członków radni wpisują się sami, przy założeniu że każdy radny może być max. w dwóch komisjach i poprosił o zgłaszanie się do składów w/w komisji.

Po wpisaniu radnych do poszczególnych składów komisji p. Ciastek odczytał projekt uchwały Nr 6/I/2010 w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy / do projektu uchwały uwag nie zgłoszono/.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.3

Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwę, informując że po przerwie odbędzie się II sesja Rady Gminy w celu zaprzysiężenia Wójta Gminy Kłomnice p.Adama Zająca. Taką sesję zwołuje Przewodniczący Rady Gminy i poprosił wszystkich o pozostanie.

Ponieważ nie było zapytań ani innych spraw, Przewodniczący zamknął obrady I sesji nowo wybranej Rady Gminy.