artykuł nr 1

PROTOKÓŁ Nr XLI/2010

P R O T O K Ó Ł XLI/2010 

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 10.11.2010r

 Sesji przewodniczył p.Jarosław Łapeta – Przewodniczący Rady Gminy.

 W sesji uczestniczyło 14 radnych /1 radny nieobecny/.

 

XLI sesję Rady Gminy Kłomnice otworzył jej przewodniczący powitał wszystkich przybyłych radnych, Wójta Gminy wraz z pracownikami Urzędu, Komendanta Komisariatu Policji w Kłomnicach p.Sławomira Desperaka i jego Z-cę p. Pluta Jacka, radnych powiatowych w osobach p.Jana Milca, Adama Śliwakowskiego, Lidię Burzyńską, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów, młodzież z Zespołu Szkół w Zawadzie oraz wszystkich tych, którzy zechcieli uczestniczyć w obradach.

Następnie przewodniczący stwierdził, że sesja jest prawomocna i zaproponował porządek obrad sesji zgodnie z Postanowieniem Nr 9/2010, po odczytaniu którego zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub inne propozycje zgłaszając na początku swoją autopoprawkę do porządku polegającą na przeniesienie pkt.6 t.j. „Podziękowania radnym mijającej kadencji” po pkt.12.

Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 3 projektów uchwał w sprawie j.n.:

jako 11d/ Nadania statutu Gminnemu Schronisku dla Zwierząt „As” w Jamrozowiźnie,

jako 11e/Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w 2011 roku,

jako 11f/przekazania Miastu Częstochowa zadania w zakresie kształcenia ucznia w Zespole Gimnazjów im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad sesji wraz z e zgłoszoną autopoprawką i wnioskiem Wójta Gminy:

- za przyjęciem porządku obrad XLI sesji – głosowali wszyscy radni, a przedstawiał się on następująco:

1.Otwarcie XLI sesji Rady Gminy i powitanie.

2.Stwierdzenie prawomocności sesji.

3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.Program artystyczny związany z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.

7.Przyjęcie interpelacji i zapytań.

8.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2011 rok:

a/obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

b/zwolnienia z podatku rolnego,

c/ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011rok,

d/zwolnień w podatku od nieruchomości,

e/podatku od środków transportowych na 2011 rok.

9.Korekta budżetu gminy na 2010 rok – podjęcie uchwały.

10.Przyjęcie uchwał w sprawie:

a/użyczenia na czas oznaczony lokalu w budynku „Zespół Gminny Nr 2” w Kłomnicach, ul.Strażacka 18 na tymczasową siedzibę Komisariatu Policji w Kłomnicach,

b/trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

c/utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie Gminne Schronisko dla Zwierząt „As” w Jamrozowiźnie,

d/nadania statutu Gminnemu Schronisku dla Zwierząt „As” w Jamrozowiźnie

e/Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w 2011 roku,

f/przekazania Miastu Częstochowa zadania w zakresie kształcenia ucznia w Zespole Gimnazjów im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie.

11.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

12.Podziękowania radnym mijającej kadencji.

13.Komunikaty, wolne wnioski.

14.Zamknięcie obrad sesji..

ad.pkt.4

---------

Przewodniczący przypomniał, że protokół z ostatniej sesji był wyłożony w biurze Rady Gminy i przed sesją w sali konferencyjnej, każdy kto chciał mógł się z nim zapoznać i wnieść ewentualnie swoje uwagi. Poza tym, po przyjęciu przez Radę jest umieszczany w BIP Urzędu Gminy Kłomnice i zaproponował, by przyjąć go bez odczytania.

- za takim przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że protokół został przyjęty bez odczytania jednogłośnie.

ad.pkt.5

----------

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1/Śliwakowska Małgorzata

2/Pałuszka Waldemar

3/Wiśniewski Leszek

ad.pkt. 6

---------

Uczniowie Zespołu Szkół w Zawadzie przedstawili program artystyczny związany z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Obecni na sali w ciszy i zadumie wysłuchali i obejżeli przepełniony patriotyzmem występ młodzieży nagradzając go po zakończeniu głośnymi oklaskami.

Przewodniczący podziękował młodzieży oraz nauczycielom p. Gojewić i p. Woldan za przygotowanie bardzo pięknego programu artystycznego informując przy okazji, że 11 listopada w kościele w Kłomnicach o godz. 10,15 odbędzie się msza za Ojczyznę, a po mszy odbędzie się przemarsz na cmentarz w Kłomnicach i jeszcze raz podziękował młodzieży za występ.

ad.pkt.7

----------

Dwie interpelacje na piśmie złożył radny p.Perliński Andrzej bez odczytywania, przekazując pisma Wójtowi Gminy.

Zapytanie do radnego powiatowego p.Milca Jana zgłosił sołtys wsi Kuźnica p.Jurczyk a dotyczyło ono zwrotu niesłusznie pobranego przez Starostwo podatku drogowego oraz zwrócił się z zapytaniem czy takie pieniądze /ok.4 mln.zł/ przewiduje Starostwo ująć w planie budżetu na 2011 rok.

Więcej zapytań nie było.

ad.pkt.8a/

------------

Pałuszka W.- odczytał projekt uchwały Nr 298/XLI/2010 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego- do projektu uchwały uwag nie było.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt tej uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji i poddał pod głosowanie jej przyjęcie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.8b/

-------------

Śliwakowska M.- odczytała projekt uchwały Nr 299/XLI/2010 w sprawie: zwolnienia z podatku rolnego / do projektu uwag nie zgłoszono/

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.8c/

-------------

Wiśniewski L.- odczytał projekt uchwały Nr 300/XLI/2010 w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok – do projektu uwag nie było.

Przewodniczący Rady nadmienił, że projekt tej uchwały był analizowany na posiedzeniu komisji.

Wójt poinformował, że zmniejszenie stawek tego podatku spowoduje, że dochody gminy będą prawie o 1 mln. zł mniejsze a do tego dojdą jeszcze zwolnienia z tego podatku.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały:

- za przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.8d/

------------

Pałuszka W.- odczytał projekt uchwały Nr 301/XLI/2010 w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości / do projektu uwag nie było/.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.8e/

-----------

Śliwakowska M.- odczytała projekt uchwały Nr 302/XLI/2010 w sprawie: podatku od środków transportowych na 2011 rok / do projektu zastrzeżeń nie było/.

Pracownica Działu Podatków poinformowała, że zgodnie z wnioskiem radnych z posiedzenia komisji podatek ten jest podniesiony o 3% w stosunku do roku 2010.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni – uchwała w załączeniu.

ad.pkt.9

---------

Wiśniewski L.- odczytał projekt uchwały Nr 303/XLI/2010 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok / do projektu uchwały uwag nie zgłoszono/.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu omówiła szczegółowo Skarbnik Gminy zgodnie z załącznikami do uchwały Nr 1 i Nr 2./pytań do p.Skarbnik nie było/.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało – 13 radnych,

- przeciwnych – nie było,

- wstrzymał się od głosu – 1 radny.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta –jak w załączeniu.

ad.pkt.10a

-------------

Wójt odczytał pismo Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie w sprawie przedłużenia umowy wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Strażackiej na okres 3 lat, informując że pismo to zostało złożone po terminie, bo umowa wygasła z dniem 11 października i dlatego decyzję musi podjąć Rada Gminy. Gdyby pismo złożone było przed terminem wygaśnięcia, decyzja należała by do Wójta i zaproponował Radzie by wydzierżawić te pomieszczenia Policji na okres 3 lat.

Pałuszka W.- odczytał projekt uchwały Nr 304/XLI/2010 w sprawie: użyczenia na czas oznaczony lokalu w budynku „Zespołu Gminnego Nr 2” w Kłomnicach, ul.Strażacka 18 na tymczasową siedzibę Komisariatu Policji w Kłomnicach.

Przewodniczący Rady przypomniał, że ta sprawa zaczęła się w 1999roku i do tej pory czekamy wszyscy na budowę nowego Komisariatu. Ówczesny Zarząd Gminy tymczasowo użyczył pomieszczeń, bo na początku miało to być tylko na 2lata a później przedłużano o kolejne lata. Z tego co słychać w 2011 roku nie rozpocznie się budowy.

Głos zabrał obecny na sali Komendant Komisariatu Policji w Kłomnicach p.Desperak, który wyraził się, że ma nadzieję, że te kolejne przedłużenie umowy o 3 lata wpłynie na decyzje wyższych władz o rozpoczęciu budowy Komisariatu w Kłomnicach. Podziękował za te pomieszczenia, które są w użytkowaniu Policji nadmieniając, że jeśli doszło by do przeniesienia komisariatu do innej miejscowości, to powrotu do Kłomnic by nie było. Obiecał, że Policja swoje obowiązki będzie wykonywać jak najlepiej i potwierdził, że ten okres użyczenia na 3 lata jest rozsądnym okresem.

Przewodniczący Rady- decyzje inwestycyjne zapadają na najwyższym szczeblu, my pisaliśmy pisma ale budżet Policji jest taki, że na inwestycje nie ma za wiele środków.

Cieślak W.- była na komisjach dyskusja czy na 2 lata czy na 3 lata i że zmotywujemy władze do podjęcia szybkiej decyzji.

Łapeta J.- wiemy w jakich warunkach ta Policja u nas pracuje, proponuję przyjąć na 3 lata.

Nastąpiło głosowanie w sprawie użyczenia budynku Policji na 3 lata:

- za w/w okresem – głosowali wszyscy radni.

Wiśniewski L.- po podjęciu tej uchwały dobrze by było, by odnowić stanowisko Rady Gminy, że dalej liczymy na to, że na szczeblu centralnym jest dalsze zainteresowanie tą sprawą.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem uchwały:

- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.

Łapeta J.- jest to ostatnia sesja tej kadencji. Jeśli upoważnicie mnie to ja prześlę stanowisko Rady Gminy Kłomnice do władz wojewódzkich, centralnych, parlamentarnych.

- Kto jest za upoważnieniem mnie do przesłania takiego stanowiska w sprawie budowy Komisariatu Policji w Kłomnicach?

- z a – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący Rady p. Łapeta opracuje i prześle do odpowiednich władz stanowisko w w/w sprawie.

ad.pkt.10b/

--------------

Śliwakowska M.- odczytała projekt uchwały Nr 305/XLI/2010 w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

/Do projektu uchwały uwag nie było/.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.10c/

Wiśniewski L.- odczytał projekt uchwały Nr 306/XLI/2010 w sprawie: utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie Gminne Schronisko dla Zwierząt „As” w Jamrozowiźnie.

Perliński A.- zgodnie z tą uchwałą schronisko przejdzie pod Urząd Gminy. Pytanie: czy koszty utrzymania wzrosną, bo ilość osób zatrudnionych w tym schronisku wzrasta a to są pieniądze podatników. Efektów nie ma, a koszty rosną. Ponadto to schronisko miało się samo utrzymać.

Wójt- schronisko musi być jednostką organizacyjną, bo tak mówi ustawa o finansach publicznych i musi przejść pod gminę. Jako gospodarstwo pomocnicze mogło istnieć do końca tego roku. Była podpisana umowa z sześcioma gminami. Obecnie przygotowujemy symulację i prowadzimy rozmowy z gminami, by przyjęli nowe warunki t.j. ponoszone przez nie koszty wyniosły by 54 tys.zł rocznie. Jeśli takie Porozumienia z nami gminy zawrą to wyjdziemy na „0”. Będzie wprowadzone czipowanie psów i każda gmina będzie płaciła za swoje psy zgodnie ze stawką obowiązującą. Jest to zadanie własne gminy i gminy nie mogą wycofywać się z porozumień. Myślimy jak to wszystko rozwiązać, jest to duży problem, bo większość psów jest miejskich. Jest przygotowywana ustawa o ogólnopolskim znakowaniu zwierząt.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 12 radnych,

- przeciwny – był 1 radny

- wstrzymał się od głosu – 1 radny.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta – jak w załączeniu.

ad.pkt 10d/.

-------------

Pałuszka W.- odczytał projekt uchwały Nr 307/XLI/2010 w sprawie: nadania statutu Gminnemu Schronisku dla Zwierząt „As” w Jamrozowiźnie- do projektu uwag nie było.

Przewodniczący nadmienił, że uchwała ta jest konsekwencją podjętej wcześniej uchwały i musi mieć statut.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 12 radnych,

- przeciwny – był 1 radny,

- wstrzymał się od głosu – 1 radny.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta – jak w załączeniu.

ad.pkt.10e/

-------------

Śliwakowska M..- odczytała projekt uchwały Nr 308/XLI/2010 w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w 2011 roku- do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały:

- za przyjęciem głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.10f/

------------

Wiśniewski L.- odczytał projekt uchwały w sprawie: przekazania Miastu Częstochowa zadania w zakresie kształcenia ucznia w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie.

V-ce Wójt poinformowała, że dotyczy to ucznia, który z różnych przyczyn będzie kontynuował naukę w Ochotniczym Hufcu Pracy.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.11

------------

Wójt poinformował, że na pisemną interpelację radnego Perlińskiego odpowie również na piśmie.

Radny Powiatowy p.Milc poinformował sołtysa z Kuźnicy, że jeśli chodzi o zwrot opłat za kartę pojazdu pobraną przez Starostwo, należy złożyć wniosek o zwrot pieniędzy do Starostwa , ale rozstrzyga te sprawy Sąd. Czy są środki w budżecie na ten cel w przyszłym roku nie wiadomo,choć takie wnioski do budżetu były złożone. Projekt budżetu zgodnie z przepisami jest przedkładany do 15 listopada.

Wójt przedstawił zebranym swoją działalność w okresie międzysesyjnym, która związana byłą m.in. z:

- bieżącą pracą i funkcjonowaniem Urzędu Gminy,

- zakończeniem spisu rolnego,

- odbiorami inwestycji drogowych,

- oddaniem świetlicy środowiskowej w Zdrowej,

- oddaniem kotłowni w budynku szkolnym w Skrzydlowie,

- braniem udziału w spotkaniach Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów /Wójt jest członkiem Zarządu/,

- prowadzeniem rozmów z innymi gminami w sprawie schroniska dla zwierząt.

Ponadto Wójt poinformował, że OSP Kłomnice otrzymała nowy samochód do ciężkich zdarzeń

Następnie Wójt złożył życzenia powodzenia w wyborach wszystkim tym, którzy będą kandydować na radnych w następnej kadencji.

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim radnym za współpracę, Z-cy Przewodniczącego Rady, Przewodniczącym stałych komisji t.j. P.Śliwakowskiej Małgorzacie, p.Cieślakowi Wiesławowi, p.Modlasińskiemu Zbigniewowi, p.Brusiowi Witoldowi za czynne uczestnictwo w posiedzeniach, merytoryczną dyskusję, zaawansowaniem wieloma inwestycjami, ogólnie w rozwoju tego samorządu, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorom za aktywną współpracę i dlatego gmina nasza mogła mieć szansę na rozwój. Pożyczył również wszystkim kandydującym powodzenia w wyborach zachęcając wszystkich obecnych do udziału w tych wyborach samorządowych.

Wójt poinformował, że ukaże się Gazeta Kłomnicka, w której jest dodatkowa wkładka co zrobiono w tej kadencji, a jest się czym pochwalić.

Następnie Przewodniczący wraz z Wójtem wręczali radnym pamiątkowe tabliczki z podziękowaniami za pracę w tej kadencji wyczytując kolejno osoby. Podziękowania otrzymali również Wójt,Z-ca Wójta,Skarbnik i Sekretarz Gminy.

Ponieważ nie było więcej spraw, Przewodniczący Rady jeszcze raz podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął obrady ostatniej sesji V kadencji.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

 

Protokołowała: Przewodniczący

 Rady Gminy Kłomnice

/-/J.Bieda

 mgr inż.Jarosław Łapeta