artykuł nr 1

Uchwała Nr 13/III/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2010r.

 Uchwała Nr 13/III/2010
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2010

 

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 231/XXXII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2009r. w sprawie Budżetu Gminy na 2010 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W związku z:

a) podpisaniem umowy dotacji z WFOŚ i GW na zadanie „Budowa wodociągu w miejscowości Skrzydlów-Trząstka” należy dokonać zmniejszenia dochodów o kwotę 122 489,00 zł,

b) podpisaną umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki zwiększającą dotację na zadanie „Moje Boisko – Orlik 2012” o kwotę 167 000,00 zł, koniecznością spłaty zaciągniętego na tą inwestycję kredytu z dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego oraz przeniesieniem zakończenia realizacji zadania na 2011 rok,

c) pismem od Wojewody Śląskiego przyznającym zwiększenie dotacji na odbudowę mostów zniszczonych po powodzi o 125 529,00 zł, (promesa wprowadzona do budżetu była na 200 000,00 zł) należy dokonać korekty dochodów i wydatków o kwotę 74 471,00 zł

d) bieżącą realizacją budżetu,

 dokonuje się zmian jak w Zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2. Zmiany, o których mowa w pkt. 1, ogółem przedstawiają się następująco:

· zmniejszenie dochodów  29 960,00 zł

· zmniejszenie wydatków  353 368,00 zł

· zwiększenie rozchodów    323 408,00 zł

3. Zał. nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 162 KB