artykuł nr 1

Uchwała Nr 289/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.10.2010r.

 

Uchwała Nr 289/XL/2010
Rady Gminy w Kłomnicach
z dnia 07 października 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Częstochowskim dotyczącego realizacji zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą „Rozbudowa systemu wywoływania syren”

Na podstawie art.9 ust.1, art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy w Kłomnicach
uchwala:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Częstochowskim w sprawie realizacji zadania w zakresie zarządzania kryzysowego pod nazwą „Rozbudowa systemu wywoływania syren”. 

2. Gmina Kłomnice udziela Powiatowi Częstochowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 2500 zł na realizację tego zadania.

- Nieznanice – 2500 zł.

§ 2

1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków pomocy finansowej (dotacji celowej) określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Kłomnice a Powiatem Częstochowskim.

2. Rada Gminy w Kłomnicach upoważnia Wójta Gminy do zawarcia umowy, o której mowa w ust.1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 4