artykuł nr 1

PROTOKÓŁ Nr XXXII/09 z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 29.12.2009r

PROTOKÓŁ Nr XXXII/09

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytego w dniu 29.12.2009r

Zgodnie z ustaleniami radnych z ostatniego wspólnego posiedzenia komisji godzinę przed sesją zebrali się radni celem szczegółowego omówienia:

- propozycji zmian w budżecie gminy na 2009r,

- wprowadzenia do obrad sesji projektu uchwały w sprawie: uchylenia § 2 w uchwale Nr 228/XXXI/09 w sprawie podatku od środków transportowych na 2010r,

- zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.

W tym spotkaniu udział wzięli Wójt, Z-ca Wójta, Skarbnik Gminy oraz Referent Prawny.

Propozycje zmian w budżecie gminy na 2009r omówiła Skarbnik Gminy – jak w załączeniu. Do omówionych propozycji uwag nie było. Następnie p.Skarbnik poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła niezgodność z prawem zapisu w § 2 podjętej na poprzedniej sesji uchwały w sprawie podatku od środków transportowych t.j. „ Wprowadza się zwolnienia w podatku od środków transportowych dla: pojazdów wykorzystywanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej”.- Jeżeli sami nie podejmiemy decyzji uchylającej ten paragraf, to RIO wszczyna postępowanie w kierunku uchylenia tego zapisu. Prostrzym rozwiązaniem jest autokorekta tym bardziej, że jest to ważna uchwała.

Ponadto Referent Prawny uzasadniła niezgodność z prawem tego zapisu j.n.:

- Zgodnie z art.12ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust.1, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art.8 pkt 2,4 i 6. Delegacja powyższa daje możliwość wprowadzenia zwolnienia od podatku od środków transportowych, ale tylko o charakterze przedmiotowym, a nie daje możliwości wprowadzenia zwolnień podmiotowych /określenia kto może korzystać ze zwolnienia/, bądź zwolnień o charakterze mieszanym podmiotowo-przedmiotowym/ kto w stosunku do jakich przedmiotów objęty jest zwolnieniem/. W ramach wskazanej delegacji dopuszczalne jest wyłącznie określenie co jest zwalniane od podatku – jaki przedmiot. Natomiast w zmienianej uchwale Rada Gminy wprowadziła do stanowionego zwolnienia stronę podmiotową, do czego nie miała stosownej delegacji.

Wiśniewski L.- czy jest opinia RIO na piśmie /nie ma/.

Wójt- Wasz wniosek nie był zaopiniowany przez Radcę Prawnego a moim obowiązkiem jest poinformowanie o tym radnych. Każdy radny może głosować jak chce.

- Wójt poinformował, że Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związany jest głównie z wprowadzeniem od 1 kwietnia 2010r selektywnej zbiórki śmieci.

Najpierw wprowadzona będzie selekcja na szkło i plastik. Gmina posiada wykaz mieszkańców, którzy mają podpisane umowy. Z dniem 1 kwietnia znikną kosze zbiorowe.

Ci, którzy nie mają koszy są wzywani do Urzędu do podpisywania umów.

Ponieważ nie było więcej spraw, poproszono na salę oczekujących celem rozpoczęcia obrad sesji.

XXXII sesję Rady Gminy otworzył jej przewodniczący stwierdzając jej prawomocność ponieważ byli obecni wszyscy radni, powitał wszystkich przybyłych radnych, Wójta Gminy wraz z pracownikami Urzędu, sołtysów, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz wszystkich tych, którzy zechcieli przybyć na sesję, po czym zgodnie z Postanowieniem Nr 9/09 odczytał porządek obrad zwracając się z zapytaniem czy są uwagi lub inne propozycje.

Wójt zgłosił wniosek o przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 228/XXXI/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 1.12.2009r w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 rok- jako pkt.11c.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie odczytanego porządku obrad wraz ze zgłoszonym wnioskiem przez Wójta:

-za przyjęciem – głosowało 13 radnych,

- przeciwnych – nie było,

- wstrzymało się od głosu – 2 radnych.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek XXXII sesji został przyjęty, a przedstawiał się on następująco:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Usprawiedliwienie nieobecności radnych na sesji.

5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.Przyjęcie interpelacji i zapytań.

7.Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego „Zdrowe Plecy” na terenie szkół

 podstawowych i gimnazjów.

8.Przyjęcie budżetu Gminy na 2010 rok – podjęcie uchwały.

9.Zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

 Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok – uchwała.

10.Korekta budżetu gminy na 2009 rok – uchwała.

11.Podjecie uchwał w sprawie:

a/ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych oraz ośrodkach interwencji kryzysowej,

b/przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektów w ramach Działania 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

c/zmiany Uchwały Nr 228/XXXI/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 1.12.2009r w sprawie podatku od środków transportowych na 2010rok.

12.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2009.

13.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz infor-macja Wójta o działalności międzysesyjnej.

14.Komunikaty, wolne wnioski.

15.Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na Wójta Gminy Kłomnice.

16.Zamknięcie obrad sesji.

ad.pkt.3

----------

Protokół z ostatniej sesji był wyłożony w biurze Rady i przed sesją. Każdy kto chciał mógł się z nim zapoznać i wnieść ewentualnie swoje uwagi. Przewodniczący przypomniał, że jest on umieszczany w BIP Urzędu Gminy po przyjęciu przez Radę i zaproponował, by przyjąć protokół bez odczytania.

- za takim przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty bez odczytania jednogłośnie.

ad.pkt.4

-----------

W sesji uczestniczyli wszyscy radni – 15 osób.

ad.pkt.5

-----------

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1/Bruś Witold

2/Ligocki Marek

3/Perliński Andrzej.

ad.pkt.6

----------

Nikt z radnych nie złożył interpelacji, nie było również żadnych zapytań.

ad.pkt.7

----------

Przed przystąpieniem do punktu tematycznego Przewodniczący Rady oddał głos Dyrektorowi GOK w Kłomnicach p.Janikowi Leszkowi, który w imieniu własnym jak i pracowników GOK z okazji Nowego Roku złożył wszystkim życzenia, po czym przedstawił nagrodzone prace dzieci zgłoszone na konkurs plastyczny w postaci aniołków, zwracając się z prośbą o przyjęcie ich i wrzucenie do puszki dobrowolnej kwoty, która będzie przeznaczona na zakup paczek dla dzieci z ubogich rodzin.

Następnie Przewodniczący powitał zaproszonych na sesję dr Renatę Górską i dr Krzysztofa Nadaja, którzy podjęli się w szkołach naszej gminy realizować program „Zdrowe Plecy”.

V-ce Wójt poinformowała obecnych, że program ten był realizowany poprzez różne przedsięwzięcia we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy dzięki przychylności Kierownika Ośrodka Zdrowia dr Nadaja i p.dr Górskiej.

Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego „Zdrowe Plecy” przedstawiła dr.Renata Górska, która poinformowała m.in.:

- Przebadano ogółem 1839 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Były organizowane zebrania z rodzicami. Badania wstępne wykazały nieprawidłowości ciała i skrzywienia kręgosłupa. Imienna lista przebadanych dzieci znajduje się w prowadzonej dokumentacji medycznej. Badanie przeprowadzono z zastosowaniem metody Adamsa, którą wykorzystano w badaniach wstępnych. Przeprowadzono również szkolenie nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie profilaktyki wad postawy. Z badanej grupy dzieci – 169 uczniów szkół podstawowych oraz 155 uczniów gimnazjów powinno uczęszczać na zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Ponadto 12 uczniów szkół podstawowych oraz 19 uczniów gimnazjów zostało skierowanych do leczenia w poradni rehabilitacyjnej, ponieważ wymagają oni specjalistycznego leczenia.

Przewodniczący Rady podziękował w/W za przybycie nadmieniając, że lepiej przeciwdziałać wadom postawy niż później je leczyć.

dr Nadaj poinformował, że szkoda że do realizacji tego programu nie przystąpiło się 2 lata temu, bo problem jest co dalej robić z tymi dziećmi ponieważ Fundusz Zdrowia zmniejszył środki na 2010 rok o 30%. Ale skoro zaczęło się badania, to nie można ich zaprzepaścić.

Wójt poinformował również, że choć nie jest to obowiązkiem gminy to wspólnie jakoś musi być ten problem rozwiązany a niektóre ćwiczenia korekcyjne mogą być wykonywane na halach sportowych.

Przewodniczący Rady jeszcze raz podziękował p.dr Górskiej i p.dr Nadajowi za przybycie, stwierdzając że wnioski z tego sprawozdania na pewno będą.

ad.pkt.8

-----------

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt budżetu gminy na 2010 rok był analizowany na posiedzeniu wspólnym komisji jak i przed sesją, po czym odczytał uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 grudnia 2009r j.n.:

1/Nr 4100/VI/158/2009 w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały budżetowej na 2010rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,

2/Nr 4100/VI/162/2009 w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.683.632,44 zł, przedstawionego w projekcie budżetu na 2010 rok Gminy Kłomnice,

3/Nr 4100/VI/159/2009 w sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu Gminy Kłomnice ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach.

Wszystkie trzy w/w opinie są pozytywne.

Następnie Komisja Uchwał i wniosków odczytała projekt uchwały Nr 231/XXXII/09 w sprawie: Budżetu Gminy na 2010 rok /do projektu uchwały uwag nie było/.

Przewodniczący zwrócił się do radnych, czy ktoś ma jakieś zapytania lub uwagi ?

Radny Ligocki M.- zgłosił wniosek, by jak w ubiegłym roku rezerwa ogólna wynosiła 200tys.zł, a nie 300tys.zł i zaproponował, by 100tys.zł przesunąć do Działu: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna, ponieważ jest wiele wniosków mieszkańców na dobudowy sieci wodociągowych, a nie ma na to funduszy.

Łapeta J.- ja mam wątpliwości, bo projekt radni otrzymali w listopadzie i ta kwota rezerwy była, proszę Pana Wójta o zabranie głosu.

Wójt- ja podtrzymuję, by ta kwota 300tys.w rezerwie była. Ta rezerwa jest dla celów gminnych i trudno jest przewidzieć rok do przodu na co te pieniądze będą wydane.

Ligocki M.- dlaczego mamy zwiększać tą rezerwę o 100tys.zł, nawet jeśli przeniesiemy na inny cel to będzie miała wpływ Rada Gminy.

Wójt- nie widzę problemu, by Wójt co kwartał informował, na co wydał pieniądze z rezerwy.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku radnego Ligockiego:

- za przyjęciem – głosował 1 radny,

- przeciwnych – było 11 radnych,

- wstrzymało się od głosu – 3 radnych.

Prowadzący sesję stwierdził, że Rada odrzuciła wniosek radnego i poddał pod głosowanie

przyjęcie uchwały budżetowej na 2010 rok:

- za przyjęciem uchwały – głosowało 13 radnych,

- przeciwnych – nie było,

- wstrzymało się od głosu – 2 radnych.

Przewodniczący Rady stwierdził, że budżet na 2010 rok został przyjęty – jak w załączeniu.

O głos poprosił Prezes OSP w Kłomnicach p.Piech Stanisław, który podziękował Radzie za ujęcie w budżecie na 2010rok dotacji dla OSP w wysokości 350tys.zł na zakup samochodu bojowego, choć kosztuje on 800tys.zł i będą starania o dotacje. Podkreślił, że jest on niezbędny i na pewno będzie służył 30 lat. Nadmienił również, że z tego tytułu druhowie zrezygnowali z należności jakie im przysługują za wyjazdy do różnych akcji.

ad.pkt.9

-----------

Perliński A.-odczytał projekt uchwały Nr 232/XXXII/09 w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok – do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady nadmienił, że projekt tej uchwały był omówiony na posiedzeniu komisji i poddał go pod głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.10

-----------

Perliński A.- odczytał projekt uchwały Nr 233/XXXII/09 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009r – do projektu uwag nie było.

Ponieważ zmiany te były szczegółowo omówione przed sesją Przewodniczący Rady poddał

przyjęcie uchwały pod głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.11a/

--------------

Perliński A.- odczytał projekt uchwały Nr 234/XXXII/09 w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych oraz ośrodkach interwencji kryzysowej – do projektu uchwały uwag nie było.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.11b/

--------------

Perliński A.- odczytał projekt uchwały Nr 235/XXXII/09 w sprawie: przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektów w ramach Działania 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – do projektu uwag nie zgłoszono.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie –jak w załączeniu.

ad.pkt.11c/

--------------

Perliński A.- odczytał projekt uchwały Nr 236/XXXII/09 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 228/XXXII/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 1.12.2009r w sprawie podatku od środków transportowych na 2010 rok.

Przewodniczący Rady nadmienił, że projekt tej uchwały został omówiony przed sesją.

Wójt dodał, że po konsultacji z RIO jest sugestia, by Rada skróciła okres legislacyjny i sama podjęła taką uchwałę uchylającą §2 uchwały dotyczącej podatku od środków transportowych, ponieważ jest on niezgodny z prawem.

Perliński A.- na dziś nie jest jeszcze ten zapis uchylony, ja nie mam przekonania, że tak ma być. Dla mnie jest to niejasne, prowadząc tylko rozmowy czy to jest prawdziwe.

Indywidualnie mam niesmak.

Łapeta J.- ubolewam nad tym, że nie było Pana przed sesją, bo jest podejmowana ta uchwała

dlatego, byśmy mogli z niej korzystać od 1 stycznia. Była wyjaśniana dwa razy.

Perliński A.- te opinie były miesiąc temu takie same, sytuacja jest ta sama.

Wójt- ja mówiłem na poprzedniej sesji, że będzie taki los tej uchwały. Przeciągnęło by się to w czasie i z nowym rokiem wchodzilibyśmy ze starą uchwałą podatkową. Sprawa była dyskutowana.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały:

- za przyjęciem – głosowało 9 radnych,

- przeciwnych – było – 2 radnych,

- wstrzymało się od głosu – 4 radnych.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada uchwałę przyjęła – jak w załączeniu.

ad.pkt.12

------------

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2009 odczytał p.Modlasiński Zbigniew – przewodniczący komisji /sprawozdanie w załączeniu/.

Radny Wiśniewski zwrócił się z zapytaniem, jakie komisja wypracowała wnioski i czy zwróciła się do Wójta z jakimikolwiek wnioskami ?

Modlasiński Z.- Komisja Rewizyjna wnioskowała o zwiększenie o 100tys.zł na meliorację w 2010r, a reszta kontroli nie miała uwag i wniosków.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej:

- za przyjęciem głosowało – 12 radnych,

- przeciwnych – było 2 radnych,

- wstrzymał się od głosu – 1 radny.

Przewodniczący stwierdził, że Rada sprawozdanie przyjęła.

ad.pkt.13

-----------

Nie było interpelacji ani zapytań.

ad.pkt.14

------------

O działalności międzysesyjnej poinformował Wójt j.n.:

- trwa rozbudowa szkoły w Rzerzęczycach, ogrzewanie szkoły będzie ekologiczne, co umożliwi zaciągnięcie preferencyjnej pożyczki,

- podziękowania dla sołtysów, którzy wzięli udział w turnieju sołectw halowej piłki nożnej,

- odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul.Łąkowej w Kłomnicach w sprawie przebudowy tej drogi i konieczności wywłaszczenia z części gruntów niektórych mieszkańców. Będzie to droga alternatywna. Obecnie jest na etapie projektu,

- brałem udział w spotkaniu z Prezesem Woj.Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Nowa ustawa likwiduje ten fundusz. Mamy trzy miesiące na skasowanie funduszu ochrony środowiska.

- uczestniczyłem w posiedzeniu wspólnym komisji,

- od 1 kwietnia przechodzimy na inny system gospodarki odpadami t.j. selektywny. Na razie będzie segregacja na szkło, plastik i pozostałe. Było spotkanie z firmami wywożącymi odpady,

- byłem na szkoleniu w Poznaniu dot.budownictwa socjalnego. Gmina ma obowiązek zapewnienia mieszkań tym, którzy ich nie mają. Są fundacje, które proponują pomoc,

-brałem udział w Konwencie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Koszęcinie.

Pytań do Wójta nie było.

ad.pkt.14

-----------

Wójt zaprosił wszystkich na noc sylwestrową na plac targowy w Kłomnicach, ogodz.24,00 będzie pokaz ogni sztucznych i lampka szampana.

Dumański M./mieszkaniec Kłomnic/- zapytał, czy Rada Gminy może czy musi respektować własne uchwały podejmowane w danych latach?

Łapeta J.- uchwały Rady mają wykonawców, w każdej uchwale jest wskazane kto ją wykonuje i musi ją realizować.

Radny Wiśniewski zwrócił się z zapytaniem, czy jest jakaś reakcja na stanowisko Rady Gminy w sprawie komisariatu Policji w Kłomnicach?

Wójt- ogólnie konkretnych odpowiedzi nie ma, wczoraj wpłynęło pismo od p.Poseł Wiśniewskiej i Z-cy Komendanta w Katowicach. Z pism tych wynika, że nie ma pieniędzy, wszystko jest w rękach Rządu a ponadto liczą na współpracę z samorządami.

Przewodniczący Rady nadmienił, że jeśli będą kolejne informacje w tej sprawie radni będą o tym zawiadamiani na bieżąco.

Ponieważ kolejne dwie uchwały dotyczyły skarg jakie wpłynęły na Wójta Gminy, Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i poprosił o pozostanie tylko radnych.

Następnie odczytał projekt uchwały Nr 237/XXXII/09 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy /dotyczy kolejnej skargi złożonej przez Artura Z./

Ponieważ skarga była dokładnie omówiona na posiedzeniu wspólnym komisji Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie w/w uchwały z zapisem, że jest ona nieuzasadniona:

- za przyjęciem – głosowało 13 radnych,

- przeciwnych – nie było,

- wstrzymało się od głosu – 2 radnych.

Przewodniczący stwierdził, że Rada uchwałę przyjęła – jak w załączeniu.

Kolejna uchwała dotyczyła również skargi na Wójta Gminy złożonych przez P.P.Agnieszkę i Andrzeja Sz.- odczytanie projektu uchwały Nr 238/XXXII/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice z zapisem, że skarga jest nieuzasadniona /do projektu uwag nie było/.

Ponieważ z w/w skargą radni dokładnie zapoznali się na wspólnym posiedzeniu komisji, Przewodniczący poddał ją pod głosowanie:

- za przyjęciem – głosowało 14 radnych,

- przeciwnych –nie było,

- wstrzymał się od głosu – 1 radny.

Prowadzący stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta – jak w załączeniu.


 


 

Ponieważ nie było więcej spraw. Przewodniczący rady zamknął obrady XXXII sesji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.