artykuł nr 1

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/09 z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 10.08.2009r

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/09

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 10.08.2009r.

 

Sesji przewodniczył p. Jarosław Łapeta – Przewodniczący Rady Gminy.

 

W sesji udział wzięło 13 radnych (2 radnych nieobecnych).

 

XXVIII sesję Rady Gminy Kłomnice otworzył jej przewodniczący, powitał wszystkich przybyłych radnych, Wójta Gminy wraz z pracownikami Urzędu, radnego powiatowego p. Jana Milca, sołtysów, rodziców dzieci wybitnie uzdolnionych oraz pozostałych, którzy zechcieli uczestniczyć w obradach sesji.

Przewodniczący zgodnie z Postanowieniem Nr 5/09 zaproponował porządek obrad, po odczytaniu go zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi co do porządku sesji?

Wójt - Na poprzedniej sesji był błąd formalny dotyczący bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości na rzecz parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca Dk W w Borownie. Dziś uchwała przygotowana jest zgodnie z pismem i proponuję wprowadzenie jej do porządku obrad jako pkt 7c.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad sesji wraz z propozycją Wójta:

- za przyjęciem w/w porządku głosowali wszyscy radni.

Porządek obrad XXVIII sesji przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Usprawiedliwienie nieobecności radnych na sesji.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego,

b) udzielenia pomocy finansowej Policji,

c) bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 276/1, obręb Zdrowa, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca Dkm w Borownie.

8. Korekta budżetu gminy na 2009r. – uchwała.

9. Zatwierdzenie Planów Odnowy Miejscowości:

a) Karczewice na lata 2009-2013,

b) Chorzenice na lata 2009-2015,

c) Garnek na lata 2008-2014.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wyniku podziału geodezyjnego nieruchomości,

b) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej,

c) przystąpienia do realizacji wspólnego projektu: „Szlak Reszków – Muzyka i Konie”,

d) przystąpienia do realizacji wspólnego projektu pn.: Budowa infrastruktury technicznej dla Subregionu Północnego „E-region częstochowski”.

11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacje Wójta o działalności międzysesyjnej.

12. Komunikaty, wolne wnioski.

13. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Kłomnice – podjęcie uchwały.

14. Zamkniecie obrad sesji.

 

 Ad. pkt 3)

Przewodniczący nadmienił, ze protokół z ostatniej sesji był wyłożony w biurze Rady i przed sesją. Po przyjęciu przez Radę jest umieszczany w BIP Urzędu Gminy w Kłomnicach. Każdy kto chce, może się z nim zapoznać i wnieść ewentualne swoje uwagi. Następnie zaproponował, by protokół z ostatniej sesji został przyjęty przez Radę bez odczytywania.

- za takim przyjęciem głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty przez Radę bez odczytywania.

 

Ad. pkt 4)

W sesji udział wzięło 13 radnych. Radny Dumin nieobecny z powodu choroby i radny Gonera nieobecny ze względów zawodowych. Rada usprawiedliwiła nieobecność w/w radnych.

 

Ad. pkt 5)

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1) Zbigniew Modlasiński

2) Wiesław Cieślak

3) Wojciech Milczarek

Po powołaniu w/w komisji Wójt poprosił o głos:

Na dzisiejszej sesji mamy gości – rodziców dzieci wybitnie uzdolnionych, które otrzymają Stypendium Wójta Gminy Kłomnice za szczególne osiągnięcia w nauce, ale nie tylko, również za sukcesy w innych dziedzinach. Jest mi bardzo miło, ze do stypendium nominowało aż 16 dzieci z różnych szkół. Na ręce rodziców będę wręczał dyplomy dzieci.

Następnie wójt odczytał treść dyplomu i wręczał po kolei kwiaty, dyplomy i składał gratulacje. Rodzice potem zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia i jeszcze raz przyjęli gratulacje.

 

Ad. pkt 6) Przyjęcie interpelacji i zapytań

Radny Marek Ligocki: Na dzisiejszej sesji jest korekta budżetu, takich korekt będzie coraz więcej, a wjazdy na ul. Sądowej nie zostały tu uwzględnione, więc prosiłbym o ich uwzględnienie.

Więcej zapytań i interpelacji nie było.

 

Ad. pkt 7a)

Modlasiński Z. – odczytał projekt uchwały Nr 204/XXVIII/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego – do projektu uwag i zapytań nie było.

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała został przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. pkt 7b)

Milczarek W. – odczytał projekt uchwały Nr 205/XXVIII/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Policji.

Wójt – Ta uchwała była omawiana na komisjach, potrzebny jest zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Kłomnicach.

Przewodniczący zapytał czy SA uwagi, pytań nie było, więc nastąpiło głosowanie.

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad pkt 7c)

Modlasiński Z. – odczytał projekt uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 276/1, obręb Zdrowa, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca Dkm w Borownie.

Przewodniczący – Uchwała ta była burzliwie dyskutowana na komisji, gdzie spotkała się z negatywną opinią

Nastąpiło głosowanie.

- za przyjęciem – nie było głosów

- przeciwnych – 10 radnych

- wstrzymujących się od głosu – 3 radnych

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została odrzucona przy 3 głosach wstrzymujących się.

 

Ad pkt 8)

Cieślak W. – odczytał projekt uchwały Nr 206/XXVIII/09 w sprawie: korekty budżetu gminy na 2009r.

Przewodniczący – Na komisjach była dostarczona autopoprawka w załączniku, dotyczyła ona projektu „Szlak Reszków” w pozycji 5. Czy są uwagi do projektu? Nie widzę zgłoszeń.
Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. pkt 9a)

Milczarek W. – odczytał projekt uchwały Nr 207/XXVIII/09 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Karczewice na lata 2009-2013.

Przewodniczący – to kolejny taki plan odnowy miejscowości od sołectwa, Rada Gminy nie może ingerować w treść załącznika, albo go przyjmuje albo odrzuca.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad pkt 9b)

Modlasiński Z. – odczytał projekt uchwały Nr 208/XXVIII/09 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chorzenice na lata 2009-2015.

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad. pkt 9c)

Cieślak W.- odczytał projekt uchwały Nr 209/XXVIII/09 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Garnek na lata 2008-2014.

- za przyjęciem w/w/ uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad pkt 10a)

Modlasiński Z. – odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wyniku podziału geodezyjnego nieruchomości.

Wójt - Są 3 rodzaje opłat adiacenckich: z tytułu podziału, z tytułu scalenia i podziału oraz z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. Zanim Wójt wyda decyzję o naliczeniu opłaty adiacenckiej musi obowiązywać uchwała Rady Gminy, w której zostanie określona stawka procentowa. Aby podjąć decyzję o naliczeniu opłaty adiacenckiej, trzeba sporządzić operat szacunkowy, następna uchwała dotyczy innego rodzaju opłaty.

Przewodniczący – Czy są jakieś uwagi dotyczące tej uchwały?

Marek Ligocki – Będziemy podejmować 2 takie uchwały, to nie będzie co prawda wielkim obciążeniem, mam nadzieje, że nie będzie obejmować działanie wstecz, taką decyzję może wydać wójt, czekamy a na plan zagospodarowania przestrzennego, czy w tym nowym planie będzie opłata adiacencka. Przy niektórych sprawach będzie to kwota znaczna, jeśli odpiszemy dziecku część działki, będzie to duża kwota.

Wójt – Ja spróbuje to wyjaśnić, jeśli jest plan przestrzenny zagospodarowania to tu mamy do czynienia z opłatą planistyczna, jeśli odpisuje się dziecku to wtedy nie płaci się tej opłaty, źle Pan to szacuje.

Przewodniczący – Nie powiedziałbym, ze jest aż taka wysoki wzrost wartości nieruchomości.

Perliński A. – Z tymi biegłymi rzeczoznawcami też jest różnie, bo odmiennie wyceniają te wartości.

Śliwakowska M. – Mój wniosek jest taki, aby przygotować wstępny operat, dotyczący kilku nieruchomości.

Przewodniczący – Przecież grunt nie wzrośnie nagle o tyle procent.

Wójt – Operaty szacunkowe są drogie i nie ma możliwości, aby je robić i narażać się na dodatkowe koszty.

Perliński A. – Mój wniosek formalny jest taki, aby przełożyć to na następną sesję.

 Przewodniczący – Mamy wniosek formalny za wycofaniem projektu uchwały z porządku obrad

Nastąpiło głosowanie.

 Przewodniczący – Stwierdzam, że projekt uchwały został wycofany z porządku obrad.

 

Ad pkt 10b)

Milczarek W. – odczytał projekt uchwały Nr 210/XXVIII/09 w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanej budowa urządzeń infrastruktury technicznej.

Wójt – Tu raczej nie powinno być wątpliwości, że ta opłata jest potrzebna, bo budowa tych urządzeń to ogromne koszty, które ponosi gmina, ja bym proponował żeby ta uchwałę przegłosować.

Wiśniewski L. – Ja tutaj mam wniosek przeciwny, też byłoby dobrze gdyby tą uchwałę przesunąć na najbliższą sesję o miesiąc. Żadne urządzenie w tej chwili nie jest budowane, więc ten miesiąc nie gra roli.

Wójt – Ta uchwała jest potrzebna, bo każdy nowo budujący się chce się podłączać do tych urządzeń, ta uchwała nikogo nie krzywdzi, jeżeli chodzi o ten rodzaj opłaty adiacenckiej.

Przewodniczący – przegłosujemy wniosek formalny.

Wójt – Każdy broni swoje interesy, a ja bronie interesy gminy.

Nastąpiło głosowanie.

Przewodniczący stwierdza, że wniosek został odrzucony.

Wiśniewski L. – Zgłaszam wniosek formalny, żeby stawkę procentową zmniejszyć z 50 % na 40 %.

Przewodniczący – Głosujemy za poprawką uchwały, zmniejszającą stawkę procentową.

Nastąpiło głosowanie.

 Przewodniczący – Stwierdzam, że wniosek formalny z poprawką przeszedł przy 4 głosach przeciwnych.

 Nastąpiło głosowanie nad projektem uchwały ze stawką 40 %.

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 12 radnych

- wstrzymujących się od głosowania – 1 radny.

Przewodniczący stwierdziła, że uchwała została przyjęta.

 

Ad pkt 10c)

Cieślak W. – odczytał projekt Nr 211/XXVIII/09 w sprawie: przystąpienia do realizacji wspólnego projektu: „Szlak Reszków – Muzyka i Konie”. Do projektu uchwały uwag nie było.

Nastąpiło głosowanie.

 - za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała został przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad pkt 10d)

 Modlasiński Z. – odczytał projekt uchwały Nr 212/XXVIII/09 w sprawie: przystąpienia do realizacji wspólnego projektu pn.: Budowa infrastruktury technicznej dla Subregionu Północnego „E-region częstochowski”. Do projektu uchwały uwag nie było.

 Nastąpiło głosowanie.

 - za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

 

Ad pkt 11)

 Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania, informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

Wójt – Pan radny Ligocki otrzyma odpowiedź na piśmie, problem wjazdów jest dyskusyjny, wjazdy na posesje powinny być utwardzone, będziemy to w przyszłości po kolei realizować. Jeśli chodzi o informację międzysesyjną, to w miejscowości Konary odbywają się prace drogowe, jesteśmy po przetargu drogi Ogrodowej w Witkowicach. W sołectwach zbierają się zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego. Ja nie jestem w stanie się klonować, więc poprosiłem 2 pracowników Urzędu Gminy, aby jeździli na te zebrania i dopilnowali prawidłowego uchwalania tego funduszu. Istotą tego funduszu jest to, aby te środki służyły estetyzacji Waszych miejscowości, to nie mają być poważne inwestycje. Dlatego proszę trzymać się tematyki, którą omawialiśmy na szkoleniu, żeby zebranie wiejskie nie przerodziło się w kłótnię.

Wspominaliśmy, że kryzys nie omija również naszej gminy. Mamy niedobór w podatkach od osób fizycznych, odbija się to na dochodach gminy. Nowy budżet będzie musiał być bardzo realnie dopasowany do warunków kryzysu.

Jeszcze jeden komunikat, trąba powietrzna zniszczyła jedna stodołę, prosiłbym sołtysów, aby informowali o tym straż pożarną, pogotowie i moją osobę, bo jeśli tego nie zgłaszamy w terminie, to potem są problemy z odszkodowaniem. Straż ma obowiązek poinformować o tym centrum zarządzania kryzysowego.

A więc żeby nie było problemów z ubezpieczycielami bardzo proszę sołtysów, żeby sprawdzali czy nie doszło do takich zdarzeń i informowali o tym odpowiednie organy.

 

 Ad. pkt 12) Komunikaty i wolne wnioski

Przewodniczący – Są jeszcze wolne miejsca na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie, organizowaną przez Związek Emerytów.

Śliwakowski A. – W dniu 23 sierpnia w Blachowni odbędą się Dożynki Powiatowe, było spotkanie w tym temacie, mamy plakaty, prosiłbym, aby rozwiesić je na obszarze gminy.

Przewodniczący – 28 sierpnia w GOK w Kłobucku odbędą się obchody bitwy pod Mokrą, a 30 sierpnia uroczystości pod pomnikiem. To tyle komunikatów z mojej strony. Kolejny punkt obrad jest tajny. Dziękuje Gościom za przybycie i ogłaszam 10 minutową przerwę.

 Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady, poinformował, że jest do rozpatrzenia skarga pana A. Zasępy na Wójta Gminy Kłomnice, radny Cieślak Wiesław zgłosił wniosek, że skarga jest nieczytelna, prośba, aby w uzasadnieniu napisać, że treść skargi jest nieczytelna i że my uznajemy ja za nieuzasadnioną. Nie możemy jej odczytać.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr 213/XXVIII/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta Gminy Kłomnice.

 Nastąpiło głosowanie.

- za przyjęciem w/w uchwały stwierdzającej podtrzymanie dotychczasowego stanowiska, że skarga jest nieuzasadniona – głosowało 12 radnych

- wstrzymujących się od głosowaniu – 1 radny.

Przewodniczący stwierdził, ze uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się – jak w załączeniu.

 

Ponieważ nie było więcej spraw, Przewodniczący zamknął obrady XXVIII sesji.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

 

Protokołowała:

Sylwia Kuban