artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 134/2009 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.12.2009r

Zarządzenie Nr 134/2009
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 17.12.2009r


w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2009r.

 Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 154/XXIII/2008 z dnia 29.12.2008r. w sprawie budżetu Gminy Kłomnice na 2009 r. oraz na podstawie art.186 ust.1 pkt.1, art.173 ust.5 ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn. zmianami) zarządza się co następuje:


§ 1


Na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu oraz na podstawie pism:

  1. Nr FB/I/3011/564/1/09 „P” z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej dla Urzędu Gminy Kłomnice na 2009r. w kwocie 750,00 zł.,

  2. Nr FB/I/3011/545/1/09 „P” z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej dla Urzędu Gminy Kłomnice na 2009r. w kwocie 17 000,00zł.

dokonuje się zmian w budżecie jak w Zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu zawiera Zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

 

 


Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

  • zwiększenie dochodów17 750,00zł

  • zwiększenie wydatków17 750,00zł


§ 3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 214 KB
Załącznik nr 113 KB