artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 136/2009 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2009r

 

Zarządzenie Nr 136 /09
Wójta Gminy Kłomnice – Szefa Obrony Cywilnej
z dnia 28 grudnia 2009 r.


 

w sprawie: opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny ( ewakuacja III stopnia )Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241, póz. 2416 z późn. zm.) § 3 pkt 2, 8 - 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia; Zarządzenia Wojewody Śląskiego Nr 345/09 z dnia 01 października 2009 r. w sprawie opracowania powiatowych planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny ( ewakuacja III stopnia ) oraz zarządzenia nr 29/09 Starosty Częstochowskiego – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 22 października 2009 roku w sprawie opracowania powiatowych planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 

zarządzam, co następuje:


 

§ 1


Zobowiązuję Inspektora ds. OC. i wojskowości do opracowania Gminnego Planu Ewakuacji ( przyjęcia ) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
(ewakuacji III stopnia ), zwanym dalej Planem.


 

§ 2


 

Opracowany Plan należy przedstawić do uzgodnienia Szefowi Obrony Cywilnej Powiatu Częstochowskiego.


 

§ 3


 

Termin opracowania i przesłania Planu, w celu uzgodnienia do Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Częstochowie ustala się na dzień 30.12.2009r.


 

§ 4


 

Analizę oraz praktyczne sprawdzenie skuteczności zapisów Planu należy przeprowadzić nie rzadziej niż raz na trzy lata.

 

Plan powinien być aktualizowany w każdym uzasadnionym przypadku. Aktualizacji należy dokonywać zwłaszcza w sytuacji zmiany charakterystyki zagrożeń, zmian
w zakresie zasad funkcjonowania podmiotów realizujących zadania w przedmiotowym zakresie oraz zmian teleadresowych.


§ 5

 


 

Szczegółowe zasady dotyczące opracowania Planów zostały określone w:


 

- Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia:

 

- Wydanej przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju „Instrukcji w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia”;


 

§ 6


 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.