artykuł nr 1

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE  OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT  NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  W  ZAKRESIE  OCHRONY  ZDROWIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA  ALKOHOLIZMOWI  POPRZEZ UPOWSZECHNIANIE  KULTURY  FIZYCZNEJ  ORAZ  PROMOCJĘ  ZDROWEGO  STYLU  ŻYCIA

 

  1. Rodzaje zadań:

-   propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywności ruchowej poprzez udział w grach zespołowych,

-   tworzenie i realizacja programów profilaktycznych, mających przeciwdziałać patologiom,

-   organizowanie i udział w zawodach sportowych,

-   utrzymanie i rozwój bazy sportowej i sprzętowej,

-   organizowanie czasu wolnego poprzez tworzenie i prowadzenie świetlic,

-   tworzenie warunków dzieciom i młodzieży do zdrowego i trzeźwego stylu życia.

  1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację w/w zadania przeznaczona zostaje kwota w wysokości 62.500 zł

  1. Zasady przekazania dotacji.

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz. 873 ), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

  1. Termin i warunki realizacji zadania.

Realizacja zadania odbywać się będzie na terenie gminy Kłomnice w terminie od 01.04.2009r do  dnia 30.11.2009r. Szczegółowe zasady realizacji oraz rozliczania zadania określać będzie umowa.

  1. Termin składania ofert

Oferty zawierające sposób realizacji zadania oraz kalkulację kosztów prosimy składać do dnia 27 marca 2009r do godz. 15:00, w sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą podmiotu z dopiskiem „ Konkurs ofert-  Program przeciwalkoholowy”.

Do oferty powinny być dołączone następujące dokumenty:

-   sprawozdanie merytoryczne i finansowe  za poprzedni rok,

-   aktualny odpis z KRS ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia ),

-   wyciąg ze statutu potwierdzający zakres działalności podmiotu zgodny z warunkami i przedmiotem konkursu

Wzór oferty jest dostępny na stronie  internetowej www.bip.klomnice.pl, jak również w Urzędzie Gminy Kłomnice, pok. 209.

  1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

Publicznego otwarcia ofert w dniu30 marca 2009r o godz. 10:00 dokona Komisja Doradczo- Opiniodawcza ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Kłomnice powołana przez Wójta Gminy Kłomnice.

Przy rozpatrywaniu ofert  brane będą pod uwagę:

-   posiadanie odpowiedniej bazy , w tym boiska sportowego do gry w piłkę nożną, możliwość korzystania z hal sportowych, lokalu na funkcjonowanie świetlicy,

-   zakres realizowanych zadań za oferowaną kwotę,

-   dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia w realizacji zadań objętych ofertą,

-   wysokość środków pozyskanych na zadanie z innych źródeł.

Wyboru ofert dokonuje Wójt Gminy na podstawie protokołu Komisji Doradczo- Opiniodawczej.


Załączniki:
Załącznik31 KB