artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.02.2009

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 12.02.2009

 

 

Działając na podstawie art 74 ust 3, 63 ust 1, 68 ust 1 ustawy z dnia 03 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz 1227 z 2008r), art 49 kpa oraz §3 ust 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz 2573 z 2004r z pózn. zmianami)

 

Zawiadamiam

 

że w dniu 11.02.2009 zostało wydane postanowienie znak UG.7638/13-2/08/09 nakładające na inwestora Gminę Kłomnice obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i remoncie dróg gminnych ulicy Częstochowskiej, Bartkowskiej, Głównej i Ogrodowej w miejscowości Konary, gmina Kłomnice

 

Zgodnie z art. 10 kpa strona postępowania ma prawo  wzięcia czynnego udziału w każdym stadium postępowania, oraz do  wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

 

Na ww. postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Gminy Kłomnicej, pokój nr 205, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od 8:00 do 16:00, oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. w terminie od dnia 12.02.2009 do dnia 28.02.2009