artykuł nr 1

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

WÓJT GMINY KŁOMNICE

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 

p.n. „Upowszechnianie kultury i pielęgnowanie tradycji narodowych w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice.”

 

  1. Rodzaje zadań.

 

-   działania mające na celu upowszechnianie kultury i oświaty,

-   działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

-   krajoznawstwo,

-   pielęgnowanie tradycji narodowych

w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice

II. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania.

Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania stanowią kwotę 4.000 zł.

III. Zasady przekazania dotacji.

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, z chwilą podpisania umowy do 30.11.2009 roku. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

V. Termin składania ofert.

Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice, pok.103 w terminie do 23 lutego  2009 roku włącznie, do godz. 12:00, w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą podmiotu oraz dopiskiem: Oferta na realizację zadania publicznego
p. n „Upowszechnianie kultury i pielęgnowanie tradycji narodowych w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice w 2009 roku.”

 

Wzór oferty jest dostępny w Urzędzie Gminy Kłomnice w pok. 209 oraz na stronie internetowej www.bip.klomnice.pl

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

Publicznego otwarcia ofert w dniu 24.02.2009r. o godzinie 10:00 dokona Wójt w obecności Zespołu Doradczo - Opiniodawczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Kłomnice. Wójt wraz z zespołem Doradczo - Opiniodawczym przy rozpatrywaniu ofert:

  1. ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową ,

  2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadnia, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

  3. uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.


Załączniki:
Załcznik nr 160 KB