artykuł nr 1

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873)  oraz Uchwały Nr 140/XX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2008r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009.

 

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE

OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 

p.n. „ Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2009 ”

 

I.  Rodzaje zadań

 

- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży z Gminy Kłomnice, mające na celu doskonalenia ich uzdolnień sprawności fizycznej,

- organizacja imprez sportowych, sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy,

 

II. Wysokość  środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Środki przeznaczone  na realizację powyższego zadania stanowią kwotę 150.000 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji.

 

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 

Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy  do dnia 5 grudnia 2009r. Szczegółowe warunki będą określone w umowie.

 

Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, w terminie do 5 grudnia 2009r.

 

Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją.

Z realizacji zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić sprawozdanie.

 

V. Termin składania ofert.

 

Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice, pok. 103 w terminie do 2 lutego 2009r  włącznie, do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą podmiotu oraz dopiskiem: Oferta na realizację zadania publicznego p.n. „Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2009 ”.

 

Wzór oferty jest dostępny w Urzędzie Gminy Kłomnice w pok. 109 oraz na stronie internetowej www.bip.klomnice.pl

 

 

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

-sprawozdanie za  rok 2008,

-aktualny odpis z KRS ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia )

-statut

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

 

Publicznego otwarcia ofert w dniu 3 lutego 2009r o godz. 10:00 dokona  Komisja Doradczo- Opiniodawcza ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Kłomnice powołana przez Wójta Gminy Kłomnice.

 

Komisja Doradczo- Opiniodawcza przy rozpatrywaniu ofert:

1. ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,

2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3. uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

Wyboru ofert dokonuje Wójt Gminy na podstawie protokołu Komisji Doradczo- Opiniodawczej.

 

VII. Wysokość środków publicznych przyznanych w roku 2008.

 

W roku 2008 środki przeznaczone na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wynosiły 140.000 zł

 

 


Załączniki:
Wzór oferty223 KB