artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.10.2008

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 08.10.2008

 

 

Działając na podstawie art 49 i 61 § 4 kpa oraz art 46a ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U. Nr 25, poz 150 z 2008r z późń. zm), w związku z art. 46 ust 4 pkt 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U. Nr 25, poz 150 z 2008r z późń. zm) oraz §3 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz 2573 z 2004r z pózn. zmianami)

 

Zawiadamiam

 

że w dniu 01.10.2008 na wniosek Pracowni Projektowej „GRAFIT” Ryszard Sidorowicz z siedzibą w Częstochowie ul. Czecha 1 m 44, pracownia III Aleja NMP 71, I p, mającej pełnomocnictwo Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą przy ulicy Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na przebudowie uzupełniającej sieci dróg powiatowych Subregionu Północnego tj. przebudowa dróg powiatowych numer 1031 od DK – 91 Zberezka – Zawada i nr 1032 S – Zawada –Konary - Pacierzów, gmina Kłomnice.

 

Zgodnie z art. 10 kpa strona postępowania ma prawo  wzięcia czynnego udziału w każdym stadium postępowania, oraz do  wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Zgodnie z art. 28 kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

 

Z dokumentacją złożoną do wniosku można się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski
w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni – licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Kłomnice, pokój nr 205, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki od 8:00 do 16:00, oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

 

  mgr Wanda Kusztal

  Zastępca Wójta