artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRUSZYNA z dnia 16 czerwca 2008r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KRUSZYNA
z dnia 16 czerwca 2008r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Nr SKO.0812/1/3/149/2008 z dnia 05.05.2008r.

zawiadamiam

że na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „SONDA" ul. Gombrowicza 8 m 4, 42-200 Częstochowa działającego z upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Bagnistej o numerze ewidencyjnym 9758 w miejscowości Rzerzęczyce, na terenie położonym na działkach o numerach ewidencyjnych 9758 i 9756 obręb Rzerzęczyce.

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych, że mogą zapoznać się z dokumentacją złożoną do wniosku w Urzędzie Gminy Kruszyna p. 6 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.