artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MYKANÓW z dnia 3 czerwca 2008r,

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MYKANÓW
z dnia 3 czerwca 2008r,

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z 2003 n z późn. zm.) oraz Postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Nr SKO.0812/I/3/91/2008 z dnia 25.03.2008r.

zawiadamiam

że na wniosek Gminy Kłomnice reprezentowanej przez Wójta Gminy Kłomnice, z upoważnienia którego działa pełnomocnik P. Przemysław Pierzchała z „MWM" Sp. zoo, ul. Grottgera 35, 44-100 Gliwice została wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

budowie krytej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą

przewidzianego do realizacji na terenie obejmującym działki nr 266/18, 266/21, 266/11, 266/23, 266/20, 266/16, 266/17, 217/3, 2870/1, 2185 k.m. 1.5, zlokalizowanym przy ul. Księżej w Kłomnicach.

W Urzędzie Gminy w Mykanowie przy ul. Samorządowej 1, budynek B, pok. Nr 4, w godzinach pracy urzędu można zapoznać się z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.