artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 123/2008 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.12.2008r

Zarządzenie Nr 123/2008
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 31.12.2008r

w sprawie: wynajęcia pomieszczenia na potrzeby Urzędu Gminy.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003r z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 91 poz. 2388 z dnia 26 września 2003r

Zarządzam
co następuje:

§ 1

Wynająć od  Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kłomnicach pomieszczenie – magazyn o pow.176musytuowany w Kłomnicach przy ul. Częstochowskiej 17 na potrzeby Urzędu Gminy Kłomnice.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.