artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 122/2008 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2008r

Zarządzenie Nr 122/2008
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 31.12.2008r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2009"

Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 200lr., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust.l pkt. 14, art. 5 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 140/XX/08 Rady Gminy Kłomnice dnia 10.10.2008r w sprawie Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009

zarządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2009. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1.w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl

2.w Gazecie Wyborczej

3.na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłomnice

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.