artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 121/2008 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2008r

Zarządzenie Nr 121/2008
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 30.12.2008r.

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2008r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 81/XIII/2007 z dnia 27.12.2007r.

w sprawie budżetu Gminy Kłomnice na 2008r. oraz na podstawie art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2140) zarządza się co następuje:

§ 1

W związku z otrzymanym pismem z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Finansów i Budżetu Nr. FB/I/3011/637/3/2008r. z dn.26.11.08 r. w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I – III o kwotę 5.096,-zł. oraz w wyniku analizy wykonania budżetu za 2008r. dokonuję zmian jakw zał. Nr.1.

Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

  • zmniejszenia dochodów 5.096,-

  • zmniejszenia wydatków 5.096,-

§ 2

Zmiany w układzie wykonawczym zawiera zał. Nr. 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załcznik nr 271 KB
Załcznik nr 163 KB