artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 108/2008 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.10.2008r

Zarządzenie Nr. 108/2008
Wójta Gminy Kłomnice
zdnia31.10.2008r.

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2008r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 81/XIII/2007 z dnia

27.12.2007r. w sprawie budżetu Gminy Kłomnice na 2008r. oraz na podstawie art.128 ustawy 2 o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr.249 poz. 2140) zarządza się co następuje:

§1

W związku z otrzymanymi pismami z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Finansów i Budżetu:

-   Nr.FB/I/3011/493/1/08 z dnia 07.10.2008r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne w kwocie 198.609,-zł.,

-   Nr.FB/I/301 l/137/9/2008r. Z dnia 27.10.2008r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 33.298,-zł.,

-   Nr. FB/I/3011/402/3/2008 z dnia 27.10.2008r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wypłatę dodatków w wysokości 250.-zł.dla pracowników socjalnych w kwocie 9.604,-zł.,

-   Nr.FB/I/3011/560/1/08 z dn. 29.10.08r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 5.095,-zł.,

-   Nr. FB/I/3011/537/3/2008 zdnia 30.10.2008r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wypłatę dodatków w wysokości 250.-zł. dla pracown. socjalnych w kwocie 896,-zł.,

-   Nr. FB/I/3011/559/1/2008 z dnia 30.10.08r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zasiłki stałe o kwotę 14.793,-zł. i zwiększenia dotacji celowej na zasiłki okresowe o kwotę 40.246zł.,

oraz w związku z otrzymaną informacją z ŚUW w sprawie przyznania dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej w kwocie 87.567,72zł., jak również w wyniku bieżącej analizy wykonania budżetu dokonuję zmian jak w załączniku Nr. 1.

Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

-   zmniejszenia dochodów 36.695,28

-   zmniejszenia wydatków 36.695,28

§2

Układ wykonawczy powyższych zmian zawiera załącznik Nr.2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.