artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 106/2008 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21.10.2008r

Zarządzenie Nr 106/2008
Wójta Gminy Klomnice
z dnia 21.10.2008r

w sprawie: oddania w bezpłatne użytkowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003 z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 91 poz.2388,

Zarządzam co następuje;

§1

Oddać w bezpłatne użytkowanie na czas oznaczony tj. 3 lat pomieszczenia znajdujące się na II piętrze budynku Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 pokoje oznaczone nr : 201, 201A, 202, 202a, 202b, 206 o ogólnej powierzchni użytkowej 81,10m2 na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.