artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 85/2008 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 24.09.2008r

Zarządzenie Nr 85/2008
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 24.09.2008r.

 

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

 

  Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 84/XIII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.12.2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku

 

zarządza się, co następuje

 

§ 1

  Ustala się dodatek motywacyjny dla Pana mgr Mariana Szyszki, Dyrektora Zespołu Szkół w Zawadzie w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2008r. do dnia 31.12.2008r.