artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 79/2008 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.09.2008r

Zarządzenie Nr 79/2008
Wójta Gminy Kłomnice
 z dnia 17.09.2008r

 

w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu działki nr 136 w Rzekach Wielkich.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003 z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 91 poz.2388 z dnia 26 września 2003r,

 

Zarządzam
co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość oznaczoną jako działka nr 136 obręb Rzeki Wielkie ul. Miernicza o pow.0,73 ha, k.m.1, księga wieczysta CZ1C/00129329/4.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.