artykuł nr 1

Uchwała Nr 157/XXIII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2008r.

UCHWAŁA Nr 157/XXIII/08
Rady Gminy Kłomnice
z dnia  29.12.2008r

w sprawie:  przedłużenia umowy dzierżawy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

 

§ 1

 Wyraża się zgodę na przedłużenie z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat umowy dzierżawy działki rolnej nr 1021 o pow.0,66 ha, obręb Rzeki Małe, k.m.1, księga wieczysta Nr 118968.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.