artykuł nr 1

Uchwała Nr 90/XIV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.01.2008r.

Uchwała Nr 90/XV/08
Rady Gminy Kłomnice
 z dnia 29.01.2008r.

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 późn. zm./ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 §1

  Na podstawie dokonanej analizy wykonania dochodów budżetowych za 2007r. i porównania ich z przyjętym planem na rok bieżący stwierdza się możliwość zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 60 000,00 zł.

  Kwotę powyższą przeznacza się na dokonanie remontu sali sesyjnej.

    Zmiany przedstawiają się następująco:

      Dochody:   +60 000,-

     

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 60 000,-

  podatek od nieruchomości           60 000,-

    Wydatki: +60 000,-

 Dział 750 – Administracja publiczna   60 000,-

Rozdział 75022 – Rada Gminy           60 000,-

 

§3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.