artykuł nr 1

PROTOKÓŁ SESJI Nr XIV/08

Sesji przewodniczył p. Łapeta Jarosław – Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice.

W sesji udział wzięło 14 radnych /1 radny nieobecny/.

XIV sesję Rady Gminy otworzył jej Przewodniczący, powitał wszystkich przybyłych, radnych, Wójta, V-ce Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, radną powiatową p. Burzyńską Lidię, sołtysów, przewodniczących Rad Sołeckich i wszystkich tych, którzy zechcieli uczestniczyć w obradach, po czym zaproponował porządek obrad zgodnie z Postanowieniem Nr 1/08 stwierdzając, że sesja jest prawomocna, ponieważ obecnych jest 14 radnych. Po odczytaniu porządku obrad sesji Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub inne propozycje do odczytanego porządku obrad?

Wójt- zgłosił wniosek o przyjęcie do porządku obrad jako pkt 8a/ - uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu sali sesyjnej.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XIV sesji z punktem zgłoszonym przez Wójta Gminy:

- za przyjęciem porządku obrad, który przedstawiał się następująco głosowali wszyscy radni:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Usprawiedliwienie nieobecności radnych na sesji.
 5. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
 8. Zaopiniowanie projektu planów aglomeracji Kłomnice i Huby – uchwała.

a/ korekta budżetu gminy na 2008 rok – uchwała.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/przekazania w formie darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka 422/3 w Kłomnicach,

b/przedłużenia umowy dzierżawy i umowy najmu,

c/zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Kłomnice,

d/zmiany uchwały Nr 118/XVI/2000 z dnia 21. 07. 2000r w sprawie: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Kłomnice,

e/zmiany uchwały Nr 144/XV/04 z dnia 3 czerwca 2004r w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyłączeniem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

f/wyrażenia zgody na używanie herbu gminy Kłomnice przez Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”.

 1. Przyjęcie propozycji Planu pracy Komisji rewizyjnej na 2008 rok.
 2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 3. Komunikaty, wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

ad. pkt. 3

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z ostatniej sesji był wyłożony w biurze Rady i przed sesją jak również umieszczany jest w BIP Urzędu Gminy. Każdy kto chce, może się z nim zapoznać i wnieść ewentualnie swoje uwagi.

Następnie zaproponował, by protokół ten Rada przyjęła bez odczytania.

- za takim przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

ad. pkt. 4

W sesji udział wzięło 14 radnych. Nieobecny był radny Perliński Andrzej, który wcześniej informował o swojej nieobecności z powodu udziału w szkoleniu dot. pozyskiwania środków unijnych. Rada w/w usprawiedliwienie przyjęła jednogłośnie.

ad. pkt. 5

Przewodniczący Rady przypomniał, że interpelacje składają radni na piśmie w imieniu mieszkańców gminy i odpowiedzi na te interpelacje będą od Wójta również na piśmie, natomiast zapytania mogą składać pozostali, którzy uczestniczą w obradach.

Interpelacje i zapytania złożyli j. n.:

 1. Radny Dumin Tadeusz – interpelacja na piśmie jak w załączeniu.
 2. Sołtys wsi Chorzenice odczytała wniosek Rady Sołeckiej tej wsi skierowany do Rady Gminy i Wójta – jak w załączeniu.
 3. Przewodnicząca Rady Sołeckiej w Garnku odczytała wniosek do Wójta Gminy i Rady Gminy – jak w załączeniu.
 4. Przewodniczący Rady Sołeckiej w Chorzenicach p. Borkowski Andrzej skierował do Wójta i Rady Gminy swoje propozycje dot. rozpatrzenia i podjęcia stosownych działań w tematach j. n.:

- opracować program naprawy dot. funkcjonowania schroniska dla zwierząt, bo straty w wysokości 300tys. zł to są olbrzymie pieniądze. Był wniosek w poprzedniej kadencji dot. wsparcia rodzin /becikowe/ i nie został on pozytywnie załatwiony, a tu wydaje się tyle pieniędzy. Ta polityka społeczna, która jest prowadzona nie podoba się i to nie tylko mnie.

p. Ligocki w tamtej kadencji informował nas, ile kosztuje schronisko na podstawie zaciągniętych informacji w innych gminach. Wójt przekonywał nas, że nie będzie przynosiło ono strat a jest inaczej.

- zwracam się do Rady Gminy o sensowne podejmowanie inwestycji w naszej gminie, bo utrzymanie basenu poza kosztami jego budowy będzie nas kosztowało 1 mln. zł, przez co na tym etapie kanalizacja w innych wsiach przedłuży się. Chcemy, by ostateczna decyzja w sprawie basenu była poprzedzona wyliczeniami samymi kosztami budowy jak i później utrzymania go, czy nas będzie na to stać?

- trzecia sprawa dotyczy wizji gminy XXI wieku, o kulturę i działanie społeczeństwa obywatelskiego np. Rad Sołeckich, bo obecnie właściwie są one niepotrzebne, bo jeśli coś zgłosimy to i tak nie będzie to zrobione. Rada Sołecka powinna mieć swoje pieniądze i decydować, co zrobić w swoim sołectwie, bo szkoda czasu by sołtys pytał Wójta czy może kupić np. kilo gwoździ.

- ad. kultura, pytanie – kto korzysta z GOK w Kłomnicach? Kultura nie może być tylko w Kłomnicach ale w każdej wsi w formie świetlic, zajęć w salach OSP. Do tego są również potrzebne środki na zatrudnienie opiekuna w tych świetlicach, by były one prowadzone fachowo. Chodzi tu o kwotę 10 tys. zł. Jeśli to będziemy mieć, nasza młodzież będzie

mogła wykazać się i działać a nie stać pod kioskiem z piwem.

Ponieważ na sesję przybyli zaproszeni inżynierowie budowlani, którzy pomagali i nadzorowali odbudowy budynków po trąbie powietrznej w Skrzydlowie, Adamowie i Hubach p. Waldemar Szleper, Waldemar Morawski prowadzący obrady przerwał kontynuacje przyjętego porządku obrad i poprosił Wójta o zabranie głosu.

Wójt-wszyscy mamy w pamięci 20 lipca 2007r i nieszczęście trzech wsi. Na dziś wszyscy mieszkają w swoich, odbudowanych domach a niektórzy w lepszych warunkach. To działo się w kilku miesiącach. Żeby ta potężna odbudowa mogła przebiegać bez zakłóceń podjąłem decyzje, której nie żałuję. Zwróciłem się do fachowców i ci fachowcy pomogli, właśnie dwóch z nich jest tu z nami. Tym ludziom należą się podziękowania, wynagrodzenia dla nich nie były adekwatne do ich pracy. Ci ludzie pomogli odbudować aż tyle budynków,czuwali nad prawidłową odbudową.

Wójt poprosił p. Schlefera i p. Morawskiego nadmieniając, że trzeci nadzorujący prace budowlaniec p. Jacek Hochbaum nie mógł przybyć.

Poprosił sołtysów wsi Skrzydlów i Adamów i wraz z Przewodniczącym Rady Gminy odczytano podziękowania dla w/W Panów wręczając dyplomy i kwiaty.

Przewodniczący jeszcze raz podziękował za włożony trud i osiągnięcie wspólnego celu jakim była odbudowa.

Następnie głos zabrał p. Szlefer, który podziękował za takie uznanie podkreślając, że nie było by tego efektu, gdyby nie zaangażowanie Wójta, V-ce Wójta, Rady, GOPS.

Przewodniczący Rady jeszcze raz podziękował Panom za przybycie i przeszedł do realizowania kolejnego punktu porządku obrad.

ad. pkt. 6

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1/Cieślak Wiesław

2/Gonera Paweł

3/Milczarek Wojciech

ad. pkt. 7

Gonera P. -odczytał projekt uchwały Nr 88/XIV/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008-do projektu uchwały uwag nie było.

Przewodniczący poinformował, że jest to podział środków, które spływają z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu. Przed sesją radni zapoznali się z propozycjami. Czy są pytania ?

Pytań nie było.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. pkt. 8

Cieślak W. -odczytał projekt uchwały Nr 89/XIV/08 w sprawie: zaopiniowania projektu planów aglomeracji Kłomnice i Huby - do projektu uwag nie zgłoszono/.

Przewodniczący Rady poinformował, że opinia ta dotyczy budowy kanalizacji wokół oczyszczalni ścieków na Hubach w związku ze składanym wnioskiem o dotacje na te inwestycje.

Pytań nie było.

Nastąpiło głosowanie:

-za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. pkt. 8a/

Milczarek W. -odczytał projekt uchwały Nr 90/XIV/08 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok /do projektu uwag nie zgłoszono/.

Wójt-korekta ta dotyczy remontu sali sesyjnej, poprawy warunków estetycznych. Ta sala jest użytkowana na różnego rodzaju spotkaniach stowarzyszeń i przez klub tańca. Jako gmina w lutym będziemy organizować spotkanie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast śląskich i bez zdejmowania z innych działów można było wygospodarować środki na remont tej sali.

Wiśniewski L. -rozumiem, że remont jest niezbędny, ale dochodziły mnie słuchy, że po każdych próbach tanecznych tego zespołu ta sala była zostawiana w fatalnym stanie. Trzeba wymagać, by ludzie odpowiedzialni odpowiadali za to, by sala była oddawana w należytym stanie.

Śliwakowska M. -w tamtej Radzie zwracaliśmy uwagę na to, ja uważam że na tej sali mogą odbywać się spotkania ale nie tańce.

Wójt-ja rozumiem to zaniepokojenie, ale nie jest prawda że po zajęciach działo się tu nie wiadomo co. Zajęcia taneczne wymagają dużej przestrzeni, co wiązało się z wynoszeniem stołów. Myślę, że pogodzimy te sprawy, mamy przecież inne sale na terenie gminy. Uwaga jest zasadna. Obecnie tańczą w sali OSP w Rzerzęczycach.

Przewodniczący poparł wniosek, by sala była reprezentacyjna.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni / jak w załączeniu/.

ad. pkt. 9a/

Gonera P. -odczytał projekt uchwały Nr 91/XIV/08 w sprawie: przekazania w formie darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka 422/3 w Kłomnicach – do projektu uwag nie było.

Wójt-ta sprawa ciągnie się od dawna, a chodzi o pozostanie w naszej gminie Policji. Najpierw była uchwała o przekazaniu środków na zakup działki, ale okazało się, że jest to niezgodne z prawem i Policja oddała nam te pieniądze. My możemy kupić a później przekazać tą działkę.

Ta uchwała przyspieszy budowę nowego komisariatu.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały:

- za przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. pkt. 9b/

Cieślak W. -odczytał projekt uchwały Nr 92/XIV/08 w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy i umowy najmu / do projektu uwag nie było/.

Wójt- do tej pory zgodnie z uchwałą obowiązującą Wójt miał prawo podpisać umowę dzierżawy na 3 lata, ten projekt uchwały mówi o 5 latach. Chodzi o umowy dzierżawy, których mija termin.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały:

- za przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesje stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. pkt. 9c/

Milczarek W. -odczytał projekt uchwały Nr 93/XIV/08 w sprawie: zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Kłomnice – do projektu uwag nie zgłoszono.

Wójt-taka uchwała byłą wcześniej podejmowana, zmiana w zasadach wynajmowania lokali dotyczy paragrafu 15 tej uchwały /odczytanie treści /. Jest to nowość, ten kto wynajmuje lokal może przeprowadzić remont po uprzednim wyrażeniu przez nas zgody przedstawiając kosztorys. Po wykonaniu remontu poniesione koszty odbiera sobie w czynszu, by odzyskać te pieniądze.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały:

- za przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. pkt. 9d/

Gonera P. -odczytał projekt uchwały Nr 94/XIV/08 zmieniającą uchwałe Nr 118/XVI/2000 z dnia 21. 07. 2000 w sprawie: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Kłomnice /do projektu uwag nie wniesiono/.

Wójt-po skomunalizowaniu Domów Nauczyciela, Agronomówki, Wodomistrzówki zaistniał problem, by to nam zeszło ze stanu. My mamy czynsze regulowane, które nie pokrywają kosztów jakie gmina ponosi z utrzymaniem, remontami tych budynków dlatego była akcja wprowadzenia bonifikat i sprzedaży tych lokali w tych budynkach. Najpierw bonifikata ta wynosiła 20%, później 40% ale przy kupnie bez rat. Chcę by uregulować dalej te sprzedaże, bo mamy jeszcze kilka takich starych domów. Mieszkańcy tych domów chcieli by kupić te domy, ale po niskich cenach. Aby pozbyć się tych domów, jest przygotowana ta uchwała. W Zawadzie jest jedno mieszkanie, w Konarach socjalne, w Witkowicach jedno. Ta uchwała pozwoli nam się tych domów pozbyć, a ludzie będą mogli inaczej patrzeć na ich użytkowanie.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały:

- za przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. pkt. 9e/

Cieślak W. -odczytał projekt uchwały Nr 95/XIV/08 w sprawie: zmiany uchwały Nr 144/XV/04 z dnia 3 czerwca 2004r w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów

alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyłączeniem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży/- do projektu uwag nie było.

Wójt- zwiększenie wynikło z potrzeb rynku m. in. stacji benzynowej. Zwiększenie ilości punktów pozwoli na funkcjonowanie niektórych placówek.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały:

- za przyjęciem – głosowali wszyscy radni / uchwałą w załączeniu/.

ad. pkt. 9f

Milczarek W. -odczytał projekt uchwały Nr 96/XIV/08 w sprawie: wyrażenia zgody na używanie herbu gminy Kłomnice przez Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny” /do projektu uwag nie było/.

Przewodniczący-Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny” powstało na podstawie partnerstwa 5 gmin i chce wydać wydawnictwo używając herbów tych gmin, stąd takie wystąpienie o wyrażenie przez nas zgody na to.

Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały:

- za przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie-jak w załączeniu.

ad. pkt. 10

Przewodniczący Komisji rewizyjnej p. Modlasiński Zbigniew odczytał propozycje planu pracy swojej komisji na 2008r.

Przewodniczący Rady zwrócił się do wszystkich przewodniczących stałych komisji Rady Gminy, by na kolejną sesję przygotowali sprawozdania z działalności za rok 2007, bo będzie to w porządku obrad. Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub inne propozycje do odczytanego planu pracy komisji rewizyjnej ?

Ponieważ nie było żadnych uwag poddał pod głosowanie jego przyjęcie:

- za przyjęciem planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok – głosowało 12 radnych,

- przeciwnych – nie było,

- wstrzymało się od głosu – 2 radnych.

Prowadzący sesję stwierdził, że w/w plan został przez Radę przyjęty – jak w załączeniu.

ad. pkt. 11

O głos poprosiła radna Majer Stanisława, która wypowiedziała się w temacie swoich przedmówców m. in.:

- popieram wystąpienia p. Borkowskiego i p. Hajdas ale chcę tylko podkreślić, że sprawa kanalizacji jest bardzo ważna i ważniejsza od innych i można budowę basenu rozpocząć po kanalizacji i wybudowaniu oczyszczalni. Poza tym brakuje nam dróg, chodników, oświetlenia. Idea budowy basenu jest dobra, ale po innych ważniejszych inwestycjach. Dlatego zwracam się do p. Wójta o przedyskutowanie i przeanalizowanie kosztów samej budowy jak i utrzymania takiego basenu.

Wójt poprosił radnego Dumina o odczytanie złożonej interpelacji, by nie było, że jest to tajne.

Radny Dumin odczytał swoją interpelację – jak w załączeniu.

Wójt odniósł się do złożonych interpelacji i zapytań j. n.:

-Na interpelacje na piśmie odpiszę również na piśmie. Odnośnie wypowiedzi p. Borkowskiego to, Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy, a w budżecie jednym z pierwszych zadań jest wykonanie projektu basenu, a po projekcie wychodzą dopiero sprawy ekonomiczne.

- w Witkowicach na podstawie orzeczeń specjalistów wykonano 200m odwiert i okazało się, że nie ma takiej ilości wody, by dać Rzerzęczycom i odciążyć ujęcie wody w Kłomnicach.

- Kwestia basenu, że w Kłomnicach a nie w innych wsiach, bo tu jest więcej mieszkańców i cały czas ich przybywa. Basen jest na etapie projektu i jeszcze zobaczymy co dalej. Chcę przypomnieć, że p. Borkowski w tamtej kadencji był za, a teraz jest przeciw. Poza tym mamy szansę uzyskać pieniądze do 85% kosztów, ale by z takim wnioskiem wystąpić musimy mieć dokumentację, nie wiem kiedy zaczniemy budowę. Te procedury są długoletnie. Taka sama sytuacja była przy budowie hali sportowej, że nie przyniesie zysku. Wiadomo, że basen dochodu nie będzie przynosić, będą obowiązkowe zajęcia w ramach godzin w-f, jedna godzina pływania. Moje stanowisko jest takie, basen powstanie za wolą Rady, korzyści materialnych nie będzie.

-sprawa schroniska, człowieka ocenia się na podstawie odniesienia się do tych, co potrzebują pomocy. Ja nie mówiłem, że będzie z tego dochód, jeśli będzie hotel, to może przyniesie dochód. Ja cały czas myślę jak rozwiązać ten problem ze schroniskiem, ale gmina ma obowiązek zaopiekować się zwierzętami. 5 gmin przystąpiło do podpisania z nami umowy i więcej już nie podpisuję. Zyskiem dla nas jest to, że ileś tam ludzi ma zatrudnienie. Dobrze by było, byśmy wspólnie pomyśleli o rozwiązaniu tego problemu. Musimy przyjąć psy wyrzucone, może trzeba się zastanowić nad systemem znakowania psów w naszej gminie, żeby było wiadomo czyj jest pies. Można mówić, że to był błąd pod kątem ekonomicznym, tu ma Pan rację, ale pod innym kątem nie.

Rada Sołecka, te rady działają różnie. Generalnie chodzi o to, by mieszkańcy decydowali co chcą zrobić w swojej wsi. To nie jest takie proste, bo budżet jest jeden. Jeśli każde sołectwo dostało by środki, to musi być prowadzona księgowość, a w formie dotacji, to w jakiej formie ma sołectwo wystąpić do gminy o tą dotację? Naszym zadaniem jest pomóc, bo są Rady które chcą coś robić, ale są takie co nie chcą. Ja jestem otwarty i zróbmy takie spotkanie, tylko w tym temacie. Zaprosimy fachowców, którzy wypowiedzą się o możliwościach. Szukajmy rozwiązań takich, które pozwolą nam tą inicjatywę podjąć. Składane wszystkie życzenia do budżetu gminy są niemożliwe do wdrożenia, bo nie ma tyle pieniędzy.

-Dla mnie jest nieporozumienie, że dla 2 wsi tworzy się świetlicę, która nie spełnia takiego komfortu jaki jest w szkole, a taka sala może tu być, dzieci co roku nam ubywa. My możemy dofinansować, ale trzeba by się tu zastanowić co jest lepsze. Ta gmina ma się integrować, a nie każdy sobie.

W Zawadzie też jest remontowany budynek i przewiduje się tu świetlicę, ale jak to wykorzysta młodzież to zobaczymy. To wymaga też spotkania w tym kierunku.

- Działalność międzysesyjna, to bieżąca praca w Urzędzie, udział w pracach komisji w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Obecnie jest czas spotkań w sprawie wykorzystywania środków unijnych nie objętych konkursami. Jesteśmy wspierani Programem Śladami Reszków, choć za mało ujęliśmy w planach dróg.

Następnie o głos poprosił p. Kępa Robert, który złośliwie zaproponował by wystąpić do Prezydenta Miasta Częstochowy o nagrodę dla Wójta za wybudowanie schroniska, przez co odciąża się budżet miasta.

Jego wywody przerwał Przewodniczący Rady i odebrał w/W Panu głos, informując że temat

schroniska będzie podjęty przez komisje Rady.

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Michałowie podkreślił, że ze względu na to że jesteśmy chłonkami Unii Europejskiej temat schronisk dla gmin będzie tematem priorytetowym, bo musimy dostosować się do takich przepisów.

Borkowski A. -jest to normalne, że powinniśmy uczyć się na błędach, choć ja mówię o samych stratach na schronisku. Zwracam się jednak do radnych, do ich sumień by poznali koszty funkcjonowania basenu i czy nas będzie stać na jego utrzymanie.

Ponieważ nie było więcej spraw, Przewodniczący zamknął obrady XIV sesji Rady Gminy.