artykuł nr 1

Uchwała Nr 148/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2008r.

Uchwała Nr 148/XXII/08
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 26.11.2008r.

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 249, poz.2104 z późn. zm.).

 

Rada gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z:

- otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Nr.Fs.Ps.648 – 257/08/AD/229 z dnia 28.10.08r.

w sprawie niemożliwości przekazania w bieżącym roku 50% dotacji rozwojowej tj. kwoty 60.851,05zł.,

- nierozstrzygnięciem dotychczas procedur oceniania wniosków złożonych o dofinansowanie ze środków unijnych na zadania:

1) modernizacja dróg w Konarach,

2) rozbudowa szkoły w Rzerzęczycach,

3) budowa basenu w Kłomnicach.

- obniżeniem  kosztów wykonania zadania pn. Modernizacja dróg gminnych w wyniku przetargu zaciągnięto mniejszy kredyt o kwotę 200.000,-zł.,

jak również w wyniku bieżącej analizy wykonania budżetu dokonuje się zmian w budżecie jak w zał. Nr.1.

 

Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zmniejszenia dochodów 270.990,05

- zmniejszenia wydatków 470.990,05

- zmniejszenia przychodów   200.000,-

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki:
Załcznik nr 141 KB