artykuł nr 1

Uchwała Nr 110/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2008r.

Uchwała Nr 110 /XVI/08
Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2008r
.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r Nr 142,poz.1591 z późn.zm./ oraz art.229 pkt 3 i 239 § 1 KPA

Rada Gminy Kłomnice
uchwala, co następuje:

§ 1

Podtrzymać stanowisko Rady Gminy wyrażone w uchwale Nr 100/XV/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.02.2008r w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kłomnice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.