artykuł nr 1

Uchwała Nr 107/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2008r.

UCHWAŁA NR 107/XVI/08
RADY GMINY KŁOMNICE
z dnia 28.04.2008r.

W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12 oraz art. 7 ust.1 pkt.8 Ustawy  z dnia 08.03.1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

RADA GMINY KŁOMNICE
uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy w sprawie finansowania wydatków dotyczących uczęszczania dzieci z terenu Gminy Kłomnice do placówek oświatowych dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.