artykuł nr 1

Uchwała Nr 105/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2008r.

UCHWAŁA NR 105/XVI/2008
Rady Gminy Kłomnice
 z dnia 28 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Częstochowa

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 1 pkt 5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice
uchwala, co następuje:

§ 1.

Udzielić pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Częstochowa w kwocie 25.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego SCD-37 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.