artykuł nr 1

obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.11.2007

Kłomnice, dnia 2007-11-27

 

UG.7638/14-5/2007

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

  

Działając na podstawie art 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art 46a
ust 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  Dz. U. Nr 129 z 2006r., poz. 902 z p.zm.) Wójt Gminy Kłomnice

 

Zawiadamia

 

 iż w dniu 27.11.2007 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia Nr DŚ – 12/2007 znak UG.7638/14-4/07 polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Kłomnice przy ul. Południowej, Wrzosowej, Brzozowej i Sosnowej.


Jednocześnie informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa.

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych, że można się zapoznać z treścią decyzji oraz załącznikiem graficznym dotyczącym projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Kłomnice pok 205 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Wójt Gminy Kłomnice

mgr Adam Zając