artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 135/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 06.12.2007r

Zarządzenie Nr 135/2007
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 06.12.2007r

w sprawie: wydzierżawienia części działki na poszerzenie wjazdu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003r z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 91 poz. 2388 z dnia 26 września 2003r

Zarządzam
co następuje :

§ 1

Wydzierżawić od Pani Gabrieli Mucha zam. Kłomnice ul. Strażacka 16 części działki nr 448/2 o pow. 2,6m2 na poszerzenie wjazdu na parking za Zespołem Gminnym Nr 2 od ul. Strażackiej na czas nieokreślony.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.