artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 132/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.11.2007r

Zarządzenie nr 132/2007
Wójta Gminy Kłomnice
zdnia30.11.2007r.

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 15/111/06 z dnia 29.12.2006r. w sprawie budżetu Gminy Kłomnice na 2007r. oraz na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2140 z 2005r.) zarządza się, co następuje:

§1

W związku z otrzymanymi pismami z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu:

- Nr FB.I..3012-755/2007z dnia 07.11.2007 w sprawie zwiększenia planu dotacji
celowej na zadania zlecone z zakresu ustawy o aktach stanu cywilnego
w kwocie 5 700,-

- Nr FB.1.3001 l-792/07z dnia 15.11.2007r. w sprawie zmniejszenia dotacji
celowej na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej o kwotę 280 000,-
w rozdziale 85212 i 9 000,- w rozdziale 85214

- Nr FB.I.3011-427/26/07 z dnia 15.11.2007r. w sprawie zwiększenia dotacji
celowej na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych w wyniku trąby
powietrznej w kwocie 200 000,-

- Nr FB.I.3011/723/2/07 z dnia 19.11.2007r. w sprawie zwiększenia dotacji
celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych
w kwocie 4 270,-

- Nr FB.I.3011/377/9/07 z dnia 30.11.2007r. w sprawie zwiększenia dotacji
celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w kwocie 2 883,-

jak również na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu dokonuję zmian w budżecie jak w załączniku nr 1,

Załącznik nr 2 dotyczy zmian w układzie wykonawczym budżetu.

Zmiany ogółem przedstawiają się następująco;

zmniejszenia dochodów 76 147,-

zmniejszenia wydatków 76 147,-

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Załącznik nr 279 KB
Załącznik nr 150 KB