artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 122/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09.10.2007r

Zarządzenie Nr 122/2007
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 09.10.2007r

w sprawie: bezprzetargowego zbycia działki nr 694/4 o pow.0,0369 ha położonej w Witkowicach przy ul. Leśnej.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 63/X/07 z dnia 11.09.2007r w sprawie bezprzetargowego zbycia działki nr 694/4 o pow.0,0369 ha położonej w Witkowicach przy ul. Leśnej na rzecz PP. Marioli i Dariusza małż. Całkiewicz oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 68/VIII/2003 r z dnia 14 sierpnia 2003r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Kłomnice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 91 poz. 2388 z dnia 26 września 2003r

Zarządzam co następuje :

§1

Dokonać bezprzetargowej sprzedaży na rzecz PP. Marioli i Dariusza małż. Całkiewicz zam. Witkowice ul. Leśna 2 działki oznaczonej nr 694/4 o pow.0,0369 ha w Witkowicach przy ul. Leśnej.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.