artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 90/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 17.09.2007r

ZARZĄDZENIE NR 90/2007
Wójta Gminy Kłomnice - Szefa OC Gminy Kłomnice
 
z dnia 17 września 2007 roku.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej.

Na podstawie § 3 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850)

zarządzam co następuje:

§1

 W celu uporządkowania gospodarki sprzętem i mieniem Obrony Cywilnej będącego na ewidencji Urzędu Gminy, dokonania oceny jego stanu technicznego, zaszeregowania do odpowiedniej kategorii powołuję komisję w składzie:

Róża Wiewióra - Przewodniczący,

Katarzyna Mizera, Barbara Szyda - Członkowie.

§2

Komisja dokona oceny stanu technicznego sprzętu Obrony Cywilnej przedstawionego do przeklasyfikowania i wybrakowania przez Urząd Gminy.

§3

Propozycje sprzętu do przeklasyfikowania i wybrakowania należy przedstawię na druku protokołu przeklasyfikowania - wybrakowania w 2 egzemplarzach w Wydziale Spraw  Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w C2ęstocho\vie w  terminie do 2% września 2007 roku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania