artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 85/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.08.2007r

ZARZĄDZENIE nr 85/07
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 30 sierpnia 2007r.

w sprawie:Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

Na podstawie:

· art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz

· rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokony­wania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 55, poz. 361).

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Gminy Kłomnice „Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządo­wych”, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Wszystkich pracowników Urzędu Gminy Kłomnice zobowiązuję do zapoznania się z ww. Regulaminem i do przestrzegania podanych w nim za­sad.

2. Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w Regulaminie są bezpo­średni przełożeni.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania