artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 82/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.08.2007r

Zarządzenie Nr 82/2007
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 28.08.2007r.

w sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2007r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 15/III/06 z dnia 29.12.2006r. w sprawie budżetu Gminy Kłomnice na 2007r. oraz na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2140 z 2005r.) zarządza się, co następuje:

§1

Na podstawie otrzymanego pisma z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu nr FB.I.3011 – 443/1/2007 z dnia 08.08.2007r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie akcji związanej z usuwaniem skutków klęski żywiołowej w kwocie 40 000,-

jak również na podstawie bieżącej analizy wykonania budżetu dokonuję zmian w budżecie jak w załączniku nr 1,

załącznik nr 2 dotyczy zmian w układzie wykonawczym budżetu.

Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zwiększenia dochodów 40 000,-

- zwiększenia wydatków 40 000,-

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Załącznik nr 255 KB
Załącznik nr 137 KB