artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 79/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 01.08.2007r

ZARZĄDZENIE NR 79/07
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 10 sierpnia 2007r.

w sprawie: tymczasowych zmian w zakresach obowiązkówniektórych pracowników Urzędu Gminy Kłomnice.

Na podstawie art.33 ust.3 ustawyz dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2001r.Nr142,poz.1591/ 

zarządzamco następuje:

§ 1. W związku z koniecznością zabezpieczenia normalnegofunkcjonowania Urzędu Gminy Kłomnice w sytuacji likwidacji skutków klęskiżywiołowej z dnia 20 .07.2007r. dokonuję zmian w zakresach czynności na niektórych stanowiskach, poprzezskierowanie ich do pomocy w innychreferatach urzędu.  Zmiany będąobowiązywały do odwołania.

§ 2. Pani Jolanta Bieda insp.ds. obsługi rady gminy, zostajeskierowana do pomocy w Referacie Spraw Obywatelskich w wymiarze ½ etatu. Jejzadaniem jest pomoc w przyjmowaniu oraz weryfikacji wniosków dotyczącychwydawania dokumentów tożsamości.

§ 3. Pani Aleksandra Stępien insp.ds. ochrony środowiskazostaje przedstawicielem Urzędu Gminy w komisji ds. weryfikacji pomocy zCaritas Polska oraz przejmuje od Pana Jacka Tittl insp.ds. drogownictwawszelkie sprawy związane z likwidacją eternitu na budynkach na obszarze klęskiżywiołowej.

§ 4. Pani AnnaSośniak insp.ds.opłat za wodę i ścieki zostaje skierowana do pracy w komisjiwydającej pomoc żywnościową przez GOPS,w wymiarze ½ etatu.Realizacjępodstawowych zadań należy uszczegółowić z kierownikiem referatu Panią JadwigąZawadzką.

§ 5. Pani Zalas Katarzyna pracownikowi robótpublicznych powierzam zadania wynikającez współpracy z organizacjami pozarządowymi pod nadzorem insp. SławomiraWitkowskiego.

§ 6. Odpowiedzialnym za realizację powyższego zarządzeniajest Róża WiewióraSekretarz Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.