artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 68/2007 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.06.2007r

ZARZĄDZENIE nr 68/07
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 29 czerwca 2007r.

w sprawie:zmiany RegulaminuOrganizacyjnego Urzędu Gminy

 Napodstawie art.33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.Uz2001r.Nr 142,poz.1591 z późn.zm./

zarządzam conastępuje:

§1. Dokonuje się zmian wzałączniku nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice nr 117/06w sprawie zmianyRegulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy z dnia 05-10-2006. w następującysposób:

- zmiana stanowiska robotnikgospodarczy z ¾ etatu na cały etat,

- z pkt 1 załącznika zapis„pełnomocnik ds.ochrony informacji niejawnych przenosi się do pkt 3 ,

- dodaje się pkt 35„zaopatrzeniowiec” cały etat.

- w pkt 2 ewidencja ludności i dowody osobiste etaty 2

§ 2. Powyższe zmiany przedstawiazałącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian wzałączniku nr 2 do zarządzenia nr 19/05Wójta Gminy z dnia 22.03.2005r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UrzęduGminy Kłomnice w taki sposób, że dodaje się stanowisko „zaopatrzeniowiec”.

§ 4. Powyższe zmiany przedstawiazałącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 5. Ustala się zadania dlastanowiska „zaopatrzeniowiec”.

1. Pobieranie opłaty targowej naterenie gminy Kłomnice i dokonywania wpłat w kasie Urzędu Gminy.

2. Dokonywanie odczytów stanówwodomierzy mieszkańców gminy Kłomnice oraz pobieranie opłaty za zużytą wodę iodprowadzane ścieki. Uzgadnianie kont odbiorców wspólnie z pracownikiem urzęduodpowiedzialnym za ewidencję opłat za wodę i ścieki.

3. Dokonywanie zamówień izaopatrywanie w niezbędne narzędzia i środki oraz odzież dla pracowników robótpublicznych , interwencyjnych oraz pracowników ujęć wodnych i oczyszczalniścieków.

4. Zaopatrywanie w materiały iśrodki niezbędne do prawidłowego funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i ujęćwodnych.

5. Prowadzenie rejestrudokonywanych zakupów oraz rejestru wydawanych narzędzi i materiałów.

6. Sprawdzanie faktur zazrealizowane dostawy pod względem merytorycznym.

7. Prowadzenie okresowych analiz zapasów i ustalanie wydatków na nowezakupy z Wójtem i Skarbnikiem Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życiez dniem 01 lipca 2007r.

 

Załączniki:
Załącznik nr 280 KB
Załącznik nr 150 KB