artykuł nr 1

Zarządzenie nr 138/2006 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.12.2006r.

ZARZĄDZENIE NR 138/06
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 12 grudnia 2006 roku

 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy UrzęduGminy Kłomnice.

 Napodstawie art. 1042 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 zpóźn. zm.) oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

zarządza się, co następuje :

§ 1. W Regulaminie Pracy UrzęduGminy Kłomnice stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 118/04 Wójta GminyKłomnice z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia Regulaminu PracyUrzędu Gminy Kłomnice wprowadza się zmianę polegająca na tym, że :

1/ w § 36 ust. 1 otrzymujebrzmienie :

„§ 36. 1. Pracownicy przysługujeurlop macierzyński w wymiarze :

1/ 18 tygodniprzy pierwszym porodzie,

2/ 20 tygodniprzy każdym następnym porodzie,

3/ 28 tygodniw przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym

porodzie.”;

 2.Pracownicy, która wychowuje dziecko przysposobione lub która przyjęła dziecko

 nawychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej z

 zadaniapogotowia rodzinnego, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze

20 tygodnirównież przy pierwszym porodzie.

3. Pracownik, któryprzyjął dziecko na wychowanie i wystąpił z wnioskiem o

wszczęcie postępowaniaw sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jakorodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej zdzieckiem, ma prawo do 18 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadkudziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, niedłużej niż do ukończenia przez niego 10 roku życia.

4.Jeżelipracownik, o którym mowa w punkcie 3,przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, aw przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązkuszkolnego, do 10 roku życia, ma prawo do 8 tygodni urlopu na warunkach urlopumacierzyńskiego

2/ w § 57 ust. 2 otrzymujebrzmienie:

„§ 57. 2. Nagrody, o których mowaw ust. 1 mogą być przyznawane wyłącznie w ostatnim kwartale rokukalendarzowego”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi wżycie zdniem podjęcia z tym, że § 1 pkt 1 z mocą od 19 grudnia 2006 roku.