artykuł nr 1

Uchwała Nr 322/XXXIV/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.10.2006r.

Uchwała Nr 322/XXXV/06
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 26.10.2006

 
 w sprawiezmiany Uchwały Nr 302/XXXIII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 lipca 2006r, wsprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych, specjalistycznych usługopiekuńczych, trybu pobierania opłat, odpłatności i zwolnień z odpłatności za,usługi.

Napodstawie art. 17 ust. 1. pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm) oraz art. 18 ust.2 pkt 15, art, 40 ust. 1, art. 41 i art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz. U. z 200lr, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice, uchwala, co następuje

§1

WUchwale Nr 302/XXXIII/06 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24 lipca 2006r, w sprawiezasad przyznawania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych,trybu pobierania opłat, odpłatności i zwolnień z odpłatności za usługi zmieniasię § 2 ust 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kosztjednej godziny opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala sięna kwotę 14 zł".

§2

Wykonanieuchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice

§3

Uchwaławchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Śląskiego.